Főoldal » Hírek » Kifosztással zavarta meg álmát – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 37 éves román állam­pol­gár­sá­gú nőt, aki egy alvó fér­fit fosz­tott ki a Nyu­ga­ti téren. A bíró­ság jog­erő­sen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a vádlottat.

A vád sze­rint a nő 2024. ápri­lis 21-én dél­előtt a VI. kerü­le­ti Nyu­ga­ti téren fel­fi­gyelt a padon alvó ukrán sér­tett­re. Oda­ült mellé, és a nya­ká­ba akasz­tott tás­ká­já­ból kivet­te a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, majd tovább kuta­tott a tás­ká­ban. Erre a sér­tett már fel­éb­redt, és kér­dő­re vonta a nőt, aki meg­pró­bált elmen­ni a hely­szín­ről, a férfi azon­ban vissza­tar­tot­ta. Ezt ész­lel­ték a közel­ben tar­tóz­ko­dó rend­őr­jár­őrök, akik a nőt elfog­ták, a tele­fon így vissza­ke­rült a sértetthez.

A kerü­le­ti ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban 3 napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság vád­dal egye­ző­en, kifosz­tás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért 1 év bör­tön­re ítél­te, a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.

A fel­vé­te­len maga a kifosz­tás lát­ha­tó, majd az, ahogy a sér­tett vissza akar­ja sze­rez­ni érté­két, és vissza­tart­ja az elkö­ve­tőt, végül a hely­szín­re érő jár­őrök meg­kez­dik az intézkedésüket.