Főoldal » Hírek » Kifosztott egy hajléktalant - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és két­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy haj­lék­ta­lan férfi ellen, aki alvó tár­sát fosz­tot­ta meg értékeitől.

A vád­irat sze­rint az 58 éves, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó férfi rend­sze­re­sen követ el kisebb-nagyobb súlyú vagyon elle­ni bűncselekményeket.

2021. decem­ber 25-én kora dél­után a veszp­ré­mi autó­busz­ál­lo­más váró­ter­mé­ben ült, ami­kor ész­re­vet­te, hogy az előt­te lévő padon egy szin­tén haj­lék­ta­lan férfi elaludt. Ekkor fel­állt és az alvó férfi mel­lől elvet­te a padon lévő 1000 forint­ját és 3500 forint érté­kű haj­vá­gó­gé­pét. A nyo­mo­zás során a haj­vá­gó­gép vissza­ke­rült a tulajdonosához.

A férfi emel­lett több­ször köve­tett el kisebb lopá­so­kat, főként élel­mi­szer­re, alko­hol­ra, azon­ban cse­lek­mé­nyét rend­sze­rint ész­lel­ték, így a ter­mé­ke­ket vissza­vet­ték tőle. Ugyan­ak­kor elő­for­dult olyan is, hogy már fel­bon­tot­ta a pálin­kás üve­get, így azt nem lehe­tett értékesíteni.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zás során a bíró­ság a szö­kés és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kikü­szö­bö­lé­se érde­ké­ben letartóztatta.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra és a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett gaz­da­go­dá­sa ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, vala­mint azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy, hogy a férfi az íté­let meg­ho­za­ta­lá­ig marad­jon letartóztatásban.