Főoldal » Hírek » Kifosztotta a szórakozóhelyen elalvó sértettet – a Bács Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a külö­nös, több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki egy kis­kun­fél­egy­há­zi szó­ra­ko­zó­he­lyen elal­vó sér­tett zse­bé­ből 60.000 forint kész­pénzt lopott el.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi férfi  2023. júni­us 23- án, a haj­na­li órák­ban egy helyi szó­ra­ko­zó­he­lyen fel­fi­gyelt az ittas­sá­ga miatt, a szó­ra­ko­zó­hely hátsó részé­ben lévő kana­pén alvó sér­tett­re. A vád­lott oda­lé­pett az alvó fér­fi­hoz és – véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va – a nad­rág­zse­bé­ből kivet­te 60.000 forint kész­pén­zét, majd a hely­ről távozott.

Az elkö­ve­tő vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször volt már bün­tet­ve, leg­utol­só elíté­lé­sé­től még két hónap sem telt el a kifosz­tás elkö­ve­té­sé­ig. Koráb­bi elíté­lé­sei miatt jelen ügy­ben már külö­nös, több­szö­rös vissza­eső­ként áll majd bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.