Főoldal » Hírek » Kifosztotta az alvó betegeket a kórházban – 3 nap múlva elítélték – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a 36 éves buda­pes­ti elkö­ve­tőt, akit a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítélt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2024. ápri­lis 23-án, éjsza­ka besur­rant egy budai kór­ház több kór­ter­mé­be, és az alvó bete­gek mobil­te­le­fon­ja­it magá­hoz vette, majd a 175.000 forint össz­ér­té­kű zsák­má­nyá­val távozott.

A fér­fit a rend­őr­ség már más­nap haj­nal­ban elfog­ta, őri­zet­be vette és a nála meg­ta­lált tele­fo­no­kat lefog­lal­ta, azo­kat a sér­tet­tek­nek kiad­ta, így a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel oko­zott kár megtérült.

A kerü­le­ti ügyész­ség az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 3 napon belül a fér­fit bíró­ság elé állí­tot­ta, akit a bíró­ság 4 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte. 

Az íté­let nem jog­erős, mert a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek, így erre figye­lem­mel - a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben - az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja a másod­fo­kú bíró­ság döntését. 

A biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lén a férfi lát­ha­tó, amint a kór­ház folyo­só­ján az egyik beteg­szo­bá­ba bemegy, majd kis­vár­tat­va kijön és ezt köve­tő­en pedig egy újabb beteg­szo­ba előtt is megáll: