Főoldal » Archív » Kihasználta a sértett hiszékenységét a sarkadi házaspár – vádat emeltek ellenük

A Békés Megyei Főügyész­ség egy sar­ka­di házas­pár ellen emelt vádat a napok­ban, akik egy helyi ügy­véd köz­re­mű­kö­dé­sé­vel egy befo­lyá­sol­ha­tó férfi ingat­la­nát sze­rez­ték meg zsa­ro­lás útján, majd onnan érték­tár­gya­it jog­ta­la­nul eltulajdonították.

A tény­ál­lás sze­rint a házas­pár 2013 végén jel­zá­log­szer­ző­dé­sük miatt nehéz anya­gi hely­zet­be került, csa­lá­di házuk elvesz­té­se fenye­get­te őket. A házas­pár nő tagja ekkor ismer­ke­dett meg a könnyen befo­lyá­sol­ha­tó sér­tet­tel, aki­nek a bizal­má­ba fér­kő­zött annak érde­ké­ben, hogy anya­gi­lag kihasz­nál­ja, amire férje is az áldá­sát adta. Rövid isme­ret­ség után a nő valót­la­nul azt ígér­te a sér­tett­nek, hogy elvá­lik fér­jé­től és hozzá megy fele­sé­gül, ami­ben a sér­tett vakon hitt, majd a nő és a fia hozzá is költöztek.

A nő már 2013 végén elő­állt azzal az ötlet­tel, hogy fér­jé­vel meg­ve­szik fiuk szá­má­ra a sér­tett sar­ka­di házát, azon­ban meg­ígér­te neki, hogy tovább­ra is együtt fog élni vele. A házas­pár egy helyi ügy­vé­det bízott meg az adás­vé­te­li szer­ző­dés elké­szí­té­sé­vel, és 2014. janu­ár 23-ára idő­pon­tot is egyez­tet­tek vele. A sér­tett azon­ban meg­gon­dol­ta magát az adás­vé­tel kap­csán, de a vád­lot­tak azzal fenye­get­ték meg, hogy „kinyír­ják” a csa­lád­ját, ha nem írja alá a szer­ző­dést. A sér­tett félel­mé­ben elment az ügy­véd­hez, aki bár a fenye­ge­tés­ről nem tudott, azon­ban valót­la­nul azt fog­lal­ta a szer­ző­dés­be, hogy a házas­pár a vétel­árat kifi­zet­te, pedig erre nem került sor, és ez nem is állt a szán­dé­kuk­ban. Miu­tán az adás­vé­te­li szer­ző­dést alá­ír­ták, a vád­lot­tak gyer­me­ké­nek tulaj­don­jo­ga és a nő haszon­él­ve­ze­ti joga az ingat­lannyil­ván­tar­tás­ba bejegy­zés­re került. A vád­lot­tak a vétel­árat a későb­bi­ek­ben sem fizet­ték meg, ezzel a sér­tett­nek közel 700 ezer forint kárt okoztak.

Ezt köve­tő­en, 2014 folya­mán a vád­lot­tak a sér­tett jelen­tős anya­gi köz­re­mű­kö­dé­sé­vel fel­újí­tot­ták a zsa­ro­lás­sal meg­szer­zett ingat­lant, majd az onnan tör­té­nő kiköl­tö­zés­re szó­lí­tot­ták fel a sér­tet­tet. A kilá­tás­ta­lan hely­zet­be került férfi ezután csa­lád­já­nál lakott, majd haj­lék­ta­lan volt, kór­há­zi keze­lés­re is szo­rult, mialatt koráb­bi ingat­la­ná­ból a vád­lot­tak az érték­tár­gya­it közel 600 ezer forint érték­ben elad­ták és megsemmisítették.

A Békés Megyei Főügyész­ség a házas­párt minő­sí­tett zsa­ro­lás­sal, sik­kasz­tás­sal és közokirat-hamisítással vádol­ja, míg az ügy­véd ellen hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa a vád. A házas­pár­ral szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján 2 évtől 11 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés szab­ha­tó ki, és a főügyész­ség a bíró­sá­gi eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­nak gyor­sí­tá­sa érde­ké­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti mér­té­kes indít­ványt is elő­ter­jesz­tett a vád­lot­tak beis­me­ré­se ese­té­re. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.