Főoldal » Hírek » Kikapta a telefont az utasok kezéből - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 tava­szán, több­nyi­re vil­la­mo­son és vil­la­mos­meg­ál­ló­ban lopott mobil­te­le­fo­no­kat azzal a mód­szer­rel, hogy azo­kat kikap­ta az uta­sok kezé­ből, majd elmenekült.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a X. kerü­let­ben, az 1-es számú vil­la­mos vona­lán sze­mel­te ki áldo­za­ta­it. A férfi 2021. már­ci­us 26-án, a Kőbá­nyai úton uta­zott a vil­la­mos­sal, ami­kor fel­fi­gyelt egy nőre, aki a kezé­ben tar­tot­ta a mobil­te­le­fon­ját. A meg­ál­ló­hoz érve oda­lé­pett a sér­tett­hez, egy hir­te­len moz­du­lat­tal kikap­ta a kezé­ből a tele­font, majd a kinyí­ló ajtón keresz­tül leug­rott a vil­la­mos­ról és elfutott.

Az elkö­ve­tő más­nap a Nép­li­get­nél tépte ki hason­ló módon egy vil­la­mos­ra váró nő kezé­ből a mobil­ját, majd még ugyan­ezen a napon, a Kőbá­nyai úton köz­le­ke­dő vil­la­mo­son egy férfi kezé­ből vette ki a tele­font. Mire a sér­tet­tek ész­re­vet­ték, mi tör­tént, addig­ra a férfi elme­ne­kült. Pár nap­pal később, szin­tén az 1-es vil­la­mo­son, ismét ugyan­ez­zel a mód­szer­rel, egy nőtől lopott el egy készüléket.

Ugyan­ezek­ben a napok­ban a vád­lott egy X. kerü­let­ben par­ko­ló autó­ból - amely­nek ajta­ja csuk­va volt, azon­ban nem volt lezár­va - tulaj­do­ní­tott el egy mobiltelefont.

Ezen túl­me­nő­en, a vád sze­rint a férfi 2021. ápri­lis ele­jén egy alkal­mi munka-, illet­ve szál­lás­adó­ját is meg­lop­ta, ami­kor a szál­lás­he­lyé­ül szol­gá­ló ingat­lan­ból eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett mobiltelefonját.

Az ügy­nek 6 sér­tett­je van, a tőlük eltu­laj­do­ní­tott tele­fo­nok érté­ke össze­sen meg­ha­lad­ja a 600.000 forintot.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 31 éves fér­fit 6 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len két lopás látható.