Főoldal » Archív » Kilátástalan élete miatt anyjára gyújtotta a lakást a debreceni férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lott ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A 30 éves depresszív haj­la­mú vád­lott édes­any­já­val élt együtt egy deb­re­ce­ni több­eme­le­tes ház önkor­mány­za­ti laká­sá­ban. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző hóna­pok­ban levert han­gu­la­ta egyre inkább lát­ha­tó­vá vált a kör­nye­ze­te számára.

2017. szep­tem­ber 13-án édes­any­já­val házi­mun­kát végez­tek, majd a férfi lefe­küdt alud­ni. 16 óra körül ébredt fel, azon­ban elég­gé ide­ges, inge­rült álla­pot­ban volt, nem szí­ve­sen rea­gált az anyja kér­dé­se­i­re, elha­tá­roz­ta, hogy elmegy sétál­ni. Ezt meg­elő­ző­en azon­ban a sér­tett­re kívül­ről rázár­ta a szo­ba­aj­tót. A vád­lott hosszas bolyon­gás után más­nap reg­gel fél hét körül érke­zett vissza a bér­la­kás­ba, ami­kor is végső elke­se­re­dé­sé­ben, mivel értel­met­len­nek tar­tot­ta az éle­tü­ket, elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tett­re rágyújt­ja a lakást.

Ezt köve­tő­en a deb­re­ce­ni férfi ruha­ne­műk­ből egy kupa­cot hal­mo­zott fel a sér­tett szo­bá­já­nak ajta­ja elé, azt leön­töt­te étolaj­jal, majd meg­gyúj­tot­ta, ezt köve­tő­en elhagy­ta a lakást.

A ruha­ne­műk meg­gyúj­tá­sát köve­tő­en rövid­del füst gomoly­gott ki a sér­tett laká­sá­ból, ame­lyet az egyik szom­széd ész­re­vett és azon­nal érte­sí­tet­te a por­ta­szol­gá­la­tot. A sér­tett laká­sá­nak ajta­ját ezt köve­tő­en fel­tör­ték, az asszonyt a bezárt szo­bá­ból kimenekítették.

A vád­lott által gyúj­tott tűz inten­zi­tá­sa nem fej­lő­dött ki, ún. töké­let­len égés kelet­ke­zett, amely­nek követ­kez­té­ben tömény füst ala­kult ki a lakás­ban. A vád­lott kíván­ta az édes­any­ja halá­lá­nak bekö­vet­ke­zé­sét, amennyi­ben az álta­la oko­zott tűz tény­le­ge­sen kifej­lő­dik és bejut a szo­bá­ba, ott füst­mér­ge­zés és égés követ­kez­té­ben külö­nös szen­ve­dés­sel a sér­tett halá­lát okoz­ta volna. A sér­tett éle­tét a gyors külső beavat­ko­zás men­tet­te meg.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.