Főoldal » Hírek » Kilenc napon belül négyszer érték lopáson – videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kilenc napon belül négy­szer is fize­tés nél­kül akart távoz­ni külön­bö­ző kistar­csai élelmiszerüzletekből.

 A vád­irat sze­rint elő­ször 2023. júli­us 20-án, a reg­ge­li nyi­tás után köz­vet­le­nül sze­dett össze az elkö­ve­tő több mint 80.000 forint érték­ben műsza­ki cik­ke­ket az egyik kistar­csai áru­ház­ban. Azo­kat még az eladó­tér­ben bepa­kol­ta a nála lévő uta­zó­tás­ká­ba, majd ezután úgy akart távoz­ni a kassza­so­ron keresz­tül, hogy ott csak egy pék­sü­te­ményt fize­tett ki. Maga­tar­tá­sá­ra azon­ban az áru­ház dol­go­zói már koráb­ban fel­fi­gyel­tek és fel­tar­tóz­tat­ták a rend­őrök kiérkezéséig.

Három nap nap múlva a férfi vissza­tért ugyan­ab­ba az üzlet­be, ahol előt­te elfog­ták. Ekkor 3 rúd sza­lá­mit és 2 kaka­ós csi­gát – össze­sen 9.500 forint érték­ben – rej­tett a tás­ká­já­ba, majd fize­tés nél­kül akart távoz­ni,  azon­ban ekkor is fel­tar­tóz­tat­ták és kihív­ták a rendőröket.

Mind­össze két nap­pal az előző cse­lek­mény után egy másik, szin­tén kistar­csai áru­ház­ban vásá­rolt a vád­lott egy nőis­me­rő­sé­vel. Ekkor a férfi a nő tás­ká­já­ba rej­tett 4 tábla tej­cso­ko­lá­dét és 4 tasa­kos sza­lá­mit. Cse­lek­mé­nyü­ket a biz­ton­sá­gi őr ész­lel­te, így már a kassza­sor végén várta őket és a vád­lot­tat fel is tar­tóz­tat­ta amint átha­ladt a pénz­tá­ra­kon. Ezt látva a nő kipa­kolt a tás­ká­já­ból 3 tábla cso­ko­lá­dét és 3 tasak sza­lá­mit, majd távoz­ni akart az üzlet­ből, de őt is fel­tar­tóz­tat­ták a tás­ká­já­ban maradt termékekkel.

Négy nap múlva már egy másik kistar­csai áru­ház­ban tűnt fel a férfi. Itt közel 25.000 forint érték­ben sze­dett össze külön­bö­ző élel­mi­sze­re­ket a bevá­sár­ló­ko­sa­rá­ba. A vásár­lás során egyre köze­lebb sétált a bolt foto­cel­lás bejá­ra­ti ajta­já­hoz, várva a meg­fe­le­lő pil­la­na­tot. Miu­tán ész­lel­te, hogy az ajtó egy újabb vásár­ló érke­zé­se miatt kinyílt, a nála lévő bevá­sár­ló­ko­sár­ral együtt kifu­tott az üzlet­ből. Az alkal­ma­zot­tak azon­ban már koráb­ban fel­fi­gyel­tek a vád­lott gya­nús visel­ke­dé­sé­re, így az üzlet előtt elfog­ták és vissza­tar­tot­ták a rend­őrök kiérkezéséig.

A férfi ellen több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat a Gödöl­lői Járá­si Ügyészség.

A  vide­ón az elkö­ve­tő­nek a bejá­ra­ti ajtón kisur­ra­ná­sa és elfo­gá­sa látható.