Főoldal » Hírek » Kilyukasztotta a gázcsövet, hogy volt szerelme életére törjön – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi betört volt párja házá­ba és kilyu­kasz­tot­ta a gáz­csö­vet azért, hogy a nő éle­té­re törjön.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 9 év bör­tön­bün­te­tés­re, és 9 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let sze­rint a férfi és a nő között 2021 nya­rán sze­rel­mi kap­cso­lat ala­kult ki, amely a férfi ita­lo­zá­sa miatt év végé­re meg­rom­lott. A férfi és a nő azon­ban 2022 már­ci­u­sá­ban ismét fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot. Már­ci­us 7-én - mialatt a nő a mun­ka­he­lyén tar­tóz­ko­dott -  a férfi fel­fe­szí­tet­te a háza egyik abla­kát, oda bement, majd a tűz­hely­hez csat­la­ko­zó gáz­csö­vet több helyen kilyu­kasz­tot­ta azért, hogy a kiáram­ló gáz­zal meg­öl­je a nőt.

Ami­kor a nő haza­ért, a házba lépve ész­lel­te az erős gáz­sza­got, ész­re­vet­te a meg­ron­gált gáz­csö­vet, a gázt elzár­ta, a lakást pedig kiszel­lőz­tet­te. A férfi a gáz­cső meg­ron­gá­lá­sát a nő kutyá­i­ra fogta. Más­nap reg­gel – miu­tán a nő ismét dol­goz­ni indult – a vád­lott az abla­kon keresz­tül vissza­ment a nő laká­sá­ba és az előző napon elzárt gáz­csa­pot ismét kinyi­tot­ta, a nő kölyök­ku­tyá­it pedig magá­val vitte. A dél­előtt folya­mán a nő az egyik mun­ka­tár­sá­val haza­ment, hogy a sérült gáz­csö­vet kicse­rél­jék, azon­ban a házba lépve azon­nal ész­lel­te a gáz­sza­got. A nő gáz­csa­pot elzár­ta és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A gáz berob­ba­ná­sa köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te volna a lakó­ház­ban élő nő életét.

Az íté­let ellen az elkö­ve­tő és védő­je első­sor­ban fel­men­tés, másod­sor­ban a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint ugyan­ak­kor az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott. A férfi szán­dé­ka a  gáz­cső több helyen való kilyu­kasz­tá­sá­val és a gáz­csap meg­nyi­tá­sá­val mind­két napon a nő éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irá­nyult. A gáz­rob­ba­nás elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­le­nen múlott, ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.