Főoldal » Hírek » Kirabolta a mozgáskorlátozottat- vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás­sal vádol­ja azt a fér­fit, aki erő­szak­kal sze­rez­te meg egy moz­gá­sá­ban aka­dá­lyo­zott sze­mély irat­tar­tó­ját és a pén­zét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott idén nyá­ron egy pécsi busz­meg­ál­ló­ban oda­ült a későb­bi sér­tett mellé, aki­nek egyik lába cson­kolt, így moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott. A két férfi beszél­get­ni kez­dett, ennek során a vád­lott meg­sze­rez­te a sér­tett kul­csa­it, és azt mond­ta, csak akkor adja vissza, ha a sér­tett átad­ja az összes pén­zét.

A moz­gá­sá­ban aka­dá­lyo­zott férfi adott a vád­lott­nak 1.000 Ft-ot, aki ezt nem tar­tot­ta elég­nek, ezért ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet. A felek dula­kod­ni kezd­tek, és eköz­ben a vád­lott kirán­tot­ta a sér­tett kabát­já­nak zse­bé­ből az irat­tar­tó­ját, és eltu­laj­do­ní­tot­ta az abban lévő 1.500 Ft-ot.

A vád­lott erő­sza­kot alkal­ma­zott a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben olyan sér­tet­tel szem­ben, aki moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott, így a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra is kor­lá­to­zot­tan képes. A vád­lott így rab­lás minő­sí­tett ese­tét követ­te el, ami­nek bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt bűnös­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság dönt majd.