Főoldal » Hírek » Kirabolta, utána bezárta a házba az idős asszonyt – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li rab­lás, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, súlyos testi sér­tés és magán­lak­sér­tés miatt vádat emelt egy soro­zat­tol­vaj fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő éjjel betört az álta­la jól ismert, nehe­zen mozgó, idős házas­pár­hoz, majd ami­kor tet­ten érték, mind­ket­te­jü­ket bán­tal­maz­ta, ráadá­sul az asszonyt bezár­ta a főépü­let­be, hogy ne tud­jon segít­sé­get hívni. Egy pár hét­tel koráb­bi utcai rab­lás is a férfi szám­lá­já­ra írható.

A vád­irat sze­rint a mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző jános­hal­mi férfi 2022 folya­mán rend­sze­re­sen fogyasz­tott isme­ret­len össze­té­te­lű tudat­mó­do­sí­tó sze­re­ket, ame­lyek meg­szer­zé­sét soro­zat­lo­pá­sok­ból igye­ke­zett biz­to­sí­ta­ni. 2022. júni­us 7-én, éjjel, a férfi betört az álta­la jól ismert, nehe­zen mozgó, idős házas­pár­hoz, akik­ről tudta, hogy egész­sé­gi álla­po­tuk miatt lebu­kás ese­tén sem kell jelen­tő­sebb ellen­ál­lás­sal szá­mol­nia. Az ajtót és a riasz­tó­be­ren­de­zést is meg­ron­gál­va beju­tott a tanya­ud­va­ron álló lakó­épü­let­be. Épp érté­kek után kuta­tott, ami­kor a mel­lék­épü­let­ben alvó, ám a zajra fel­ri­a­dó idős asszony meg­je­lent és meg­za­var­ta a fér­fit. A tol­vaj azért, hogy a ház­ban talált ciga­ret­tá­val el tud­jon sza­lad­ni, két kéz­zel fel­lök­te a nőt, majd kívül­ről rázár­ta a föl­dön fekvő sér­tett­re a bejá­ra­ti ajtót, meg­aka­dá­lyoz­va őt abban, hogy segít­sé­get tud­jon hívni. A rabló a mel­lék­épü­let­ben továb­bi érté­kek után kuta­tott, ami­kor ész­re­vet­te a fele­ség segély­hí­vá­sá­ra fel­ri­a­dó idős fér­jet és arcon ütöt­te. Ezután az asszony ablak­pár­ká­nyon lévő pénz­tár­cá­ját magá­hoz vette és távo­zott, amit az erő­szak hatá­sa alatt lévő férfi nem tudott meg­aka­dá­lyoz­ni. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök két nap alatt elfog­ták a tol­vaj­ból lett rablót.

Kide­rült, hogy egy néhány hét­tel koráb­bi kis­kun­ha­la­si utcai rab­lás is a vád­lott szám­lá­já­ra írha­tó. 2022. ápri­lis 17-én, haj­nal­ban, a koráb­ban vele egy tár­sa­ság­ban ita­lo­zó és elekt­ro­mos kerék­pár­ral távo­zó férfi után ira­mo­dott és követ­te. Ezt ész­lel­ve a sér­tett a kerék­pár­ját hát­ra­hagy­va futva mene­kült, azon­ban a vád­lott utol­ér­te és hátul­ról fel­lök­te. Ezután a föl­dön fekvő és a pénz­tár­cá­ját két kéz­zel erő­sen szo­rí­tó sér­tett fejé­re ököl­lel és egy sze­re­lő­lám­pá­val több ütést mért, ami­nek köszön­he­tő­en a rabló végül meg­sze­rez­te a pénz­tár­cát. A nyílt utcán bán­tal­ma­zott férfi orr­csont­tö­rést szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fit a rab­lás és a magán­lak­sér­tés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te mel­lett súlyos testi sér­tés, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon az utcai rab­lás hely­szí­ne, a táma­dás­hoz hasz­nált sze­re­lő­lám­pa, a sér­tett elekt­ro­mos kerék­pár­ja, továb­bá hely­szí­ni láb­be­li nyo­mok láthatók.