Főoldal » Archív » Kiraboltak, majd kifosztottak egy 86 éves nőt Budapesten

Az idős­ko­rú sér­tet­tet idén nyá­ron a fővá­ro­si Nép­li­get­ben ket­ten kira­bol­ták. A magá­ra hagyott, föl­dön fekvő sér­tet­tet később ész­re­vet­te egy férfi, aki azon­ban segít­ség­nyúj­tás helyett elvet­te a nő kul­csa­it és ira­ta­it. A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az egy­más­tól füg­get­le­nül elkö­ve­tett rab­lás és kifosz­tás elkö­ve­tő­i­vel szem­ben egy ügy­ben emelt vádat.

A vád­irat sze­rint az első- és a másod­ren­dű vád­lott - egy 58 éves férfi és egy 48 éves nő - 2016. júni­us 21-én a késő dél­utá­ni órák­ban a XIV. kerü­le­ti Sta­di­o­nok autó­busz állo­má­son figyelt fel a 86 éves nőre. Elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik az idős nő érté­ke­it, ezért beszél­get­ni kezd­tek vele. Eköz­ben fel­aján­lot­ták, hogy segí­te­nek neki vinni a tás­ká­it. A sér­tet­tet vil­la­mos­sal a Nép­li­ge­tig kísér­ték, majd a Nép­li­get­ben sétál­va, egy kevés­bé lát­ha­tó helyen a vád­lott férfi rátá­madt az idős nőre, több alka­lom­mal meg­ütöt­te őt, majd kitép­te a kezé­ből a kézi­tás­ká­ját, ami­ben a sér­tett a pén­zét tar­tot­ta. Ezután a bán­tal­ma­zás miatt már a föl­dön fekvő idős nő ujjá­ról lehúz­ta az arany gyű­rű­je­it, a fülé­ből kitép­te az arany fül­be­va­ló­it, majd a rab­lást mind­vé­gig figye­lés­sel biz­to­sí­tó tár­sá­val együtt elme­ne­kült a helyszínről.

A sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény hatá­sá­ra a sér­tett ezután több mint egy egész napig feküdt a Nép­li­get­ben egy bokor alatt, maga­te­he­tet­len álla­pot­ban. Ez idő alatt a fenti cse­lek­mény­től, illet­ve annak két vád­lott­já­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, a föl­dön fekvő, maga­te­he­tet­len idős nőt ész­re­vet­te az arra járó har­mad­ren­dű vád­lott. A vád sze­rint a 26 éves férfi azon­ban ahe­lyett, hogy segí­tett volna a sér­tett­nek, úgy dön­tött, hogy kifoszt­ja. Átku­tat­ta a sér­tett tás­ká­ját, abból kivet­te annak lak­cím­kár­tyá­ját, vala­mint kulcs­cso­mó­ját, ezután pedig magá­ra hagy­ta a nőt. Ezután a férfi elment a lak­cím­kár­tyán sze­rep­lő címre azért, hogy oda a kul­csok­kal bejut­va, továb­bi érté­ke­ket sze­rez­zen meg. A sér­tett déd­uno­ká­ja azon­ban éppen a lakás előtt tar­tóz­ko­dott, és a vád­lott kezé­ben tar­tott kulcs­cso­mót felismerte.

A sér­tet­tet végül 2016. júni­us 22-én az esti órák­ban járó­ke­lők talál­ták meg a Nép­li­get­ben és érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik az idős nőt kór­ház­ba szállították.

Az ugyan­azon sér­tett sérel­mé­re, azon­ban egy­más­tól füg­get­le­nül elkö­ve­tett rab­lás és kifosz­tás vád­lott­ja­i­val szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.