Főoldal » Hírek » Kis híján halálra nyomta a targonca villája – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot be egy dél-koreai állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2020-ban, Komá­rom­ban arra uta­sí­tott egy tar­gon­cát veze­tő fér­fit, hogy a tar­gon­ca vil­lá­já­val nyom­ja össze azt a zsá­kot, ami­ben a sér­tett fekszik. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2020-ban együtt dol­goz­tak egy komá­ro­mi csar­nok épí­té­si terü­le­tén. A sér­tett taka­rí­tó­ként végez­te a mun­ká­ját, melyet a vád­lott fel­ügyelt.  A férfi 2020. május 9-én, 16 óra­kor isme­ret­len okból arra uta­sí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy másszon bele a sze­mét gyűj­té­sé­re szol­gá­ló taka­ró­fó­li­á­ba. A sér­tett nem akart a zsák­ba lépni, de a vád­lott betol­ta őt, majd intett a csar­nok­ban mun­kát végző tar­gon­cás­nak, hogy a tar­gon­cá­val men­jen oda, és nyom­ja össze a zsá­kot. A tar­gon­cát veze­tő férfi nem tudott arról, hogy a zsák­ban egy ember tar­tóz­ko­dik, ezért a tar­gon­ca vil­lá­i­val meg­kezd­te a zsák össze­la­pí­tá­sát, majd a sér­tett kia­bá­lá­sá­ra abba­hagy­ta a műve­le­tet. A vád­lott és egy másik férfi ekkor kisza­ba­dí­tot­ta a sér­tet­tet a taka­ró­fó­li­á­ból, a tar­gon­cát veze­tő férfi pedig tele­fo­non érte­sí­tet­te a mentőszolgálatot.

A bán­tal­ma­zás módja – az élet­fon­tos­sá­gú szer­vek káro­so­dá­sa miatt - alkal­mas volt halált okozó sérü­lés okozására.

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Dél-Koreában isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó fér­fi­val szem­ben. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit távol­lé­té­ben bör­tön­bün­te­tés­re és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítélje.

A nyo­mo­zó ható­ság által a hely­szí­ni szem­lén készí­tett fotó­kon az elkö­ve­tés­hez hasz­nált tar­gon­ca, a zsák, vala­mint az a kon­té­ner lát­ha­tó, ami­ben a sér­tett feküdt.