Főoldal » Hírek » Kis híján megölték a telefonjaiért - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Tavaly júni­us­ban a vád­lot­tak egy VII. kerü­le­ti lép­cső­ház­ban élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ták alkal­mi isme­rő­sü­ket azért, hogy a tele­fon­ja­it megszerezzék.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – egy 26 és egy 38 éves férfi - 2021. május 31. nap­já­ról más­nap­ra vir­ra­dó­an a VII. kerü­let, Asto­ria köze­lé­ben tar­tóz­kod­tak, és kére­get­tek a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zók­tól. 2 óra körül a fér­fi­ak oda­men­tek a sér­tett­hez, akibe a 26 éves férfi elő­ször bele­kö­tött, több­ször neki­ment, majd beszélgettek. 

Pár perc beszél­ge­tés után, sér­tett betért egy VII. kerü­le­ti kis­bolt­ba, ahová a 26 éves vád­lott követ­te. A bolt­ban a sér­tett némi apró­pénzt, és egész­ség­ügyi masz­kot adott a vád­lott­nak, hogy tud­jon venni egy üveg bort. Az üzlet­ből távoz­va a fér­fi­ak a sér­tet­tel együtt egy tár­sas­ház­hoz men­tek. A lép­cső­ház hátsó részén, a sze­me­tes­táro­ló folyo­són az elkö­ve­tők a sér­tett tele­fon­ja­it köve­tel­ték, majd azok meg­szer­zé­se érde­ké­ben, mind­ket­ten ököl­lel, nagy erő­vel, test­szer­te ütle­gel­ték a sér­tet­tet, aki a föld­re került, és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. Ami­kor a táma­dók már azt gon­dol­ták, hogy az esz­mé­let­len, erő­sen vérző sér­tett meg­halt, elvet­ték a mobil­te­le­fon­ja­it, majd távoztak.

Reg­gel a tár­sas­ház egyik lakó­ja talált rá a sér­tett­re, majd érte­sí­tet­te a men­tő­ket és a rend­őrö­ket. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, az éle­tét csak az men­tet­te meg, hogy a lakó idő­ben segít­sé­get hívott, ezál­tal idő­ben orvo­si ellá­tás­ban részesült.

A fér­fi­ak az elvett tele­font egy üzlet­ben elad­ták, később azon­ban a rend­őrök lefog­lal­ták, majd a sér­tett­nek visszaadták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két táma­dót nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tók. A 26 éves férfi letar­tóz­ta­tás­ban van, társa más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy a bűn­cse­lek­ményt meg­elő­ző­en, a 26 éves vád­lott köve­ti az éjjel-nappali bolt­ba a sér­tet­tet, aki apró­pénzt és egy masz­kot ad neki.