Főoldal » Hírek » Kisautóval szállította a nagy mennyiségű dohányt - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akit közel 1,5 mil­lió forint érté­kű adó­zat­lan jöve­dé­ki ter­mék szál­lí­tá­sa köz­ben fog­tak el a pénzügyőrök.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021 novem­be­ré­ben a házas­tár­sa tulaj­do­ná­ban lévő kis­au­tó­val Buda­pest­re ment, ahon­nan 800 doboz, duty free cím­kés, zár­jegy nél­kü­li adó­zat­lan ciga­ret­tá­val tért vissza azzal a cél­lal, hogy az árut az adó meg­fi­ze­té­se nél­kül tovább fogja értékesíteni.

A férfi már az M7-es autó­pá­lya Somogy megyei sza­ka­szán járt, ami­kor a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügy­őrei az egyik pihe­nő­he­lyen ellen­őr­zés alá von­ták, mely­nek során a gép­ko­csi hátsó ülé­sén meg­ta­lál­ták az adó­zás alól elvont, szár­ma­zá­si iga­zo­lás­sal nem ren­del­ke­ző jöve­dé­ki ter­mé­ke­ket, ame­lye­ket lefoglaltak.

Az elkö­ve­tő a jöve­dé­ki ter­mék bel­föl­dön tör­té­nő bir­tok­lá­sá­val jöve­dé­ki adó és áfa adó­ne­mek­ben közel 1,1 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek, amit ugyan­ak­kor még a vád­eme­lés előtt meg­fi­ze­tett, ezért a bün­te­tő­tör­vény ren­del­ke­zé­se foly­tán lehe­tő­vé vált vele szem­ben eny­hébb bün­te­tés kiszabása.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és az adó­zat­lan ciga­ret­ták elkob­zá­sá­ra tett indítványt.

A fotót a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a vád­lott elfo­gá­sa során lefog­lalt cigarettáról.