Főoldal » Hírek » Kisfilm a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség átadójáról

Az egyik leg­na­gyobb ügy­for­gal­mú kerü­le­ti ügyész­ség került méltó mun­ka­kö­rül­mé­nyek közé, a rég­óta fenn­ál­ló elhe­lye­zé­si nehéz­sé­gek után. A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség koráb­bi épü­le­te rend­kí­vül szű­kös­sé vált az utób­bi évek­ben. A meg­ol­dást a X. kerü­le­ti, ,,Lau­rus” Iro­da­ház épü­let­ré­szé­nek bér­lé­se jelen­tet­te, ahol végre a lét­szá­má­hoz méltó, és az opti­má­lis mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­i­nek meg­fe­le­lő elhe­lye­zést nyert az ügyészség.

Kis­fil­münk az átadó emlé­ke­ze­tes pil­la­na­ta­it örö­kí­ti meg.