Főoldal » Hírek » Kiskorú fiaival együtt lopott – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­té­vel és két rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a nőt, aki 2023 októ­be­ré­ben egy pécsi áru­ház­ban kis­ko­rú gyer­me­ke­i­vel együtt lopott. 

A vád sze­rint a 49 éves nő 2023. októ­ber 15-én, dél­ben, 8 és 12 éves fia­i­val együtt ment be egy pécsi áru­ház­ba. A nő és a gye­re­kek több ter­mé­ket a bevá­sár­ló kocsi­juk­ba helyez­tek, az egyik­ről a nő eltá­vo­lí­tot­ta az áru­vé­del­mi esz­közt. Mind­hár­man az önki­szol­gá­ló kasszá­hoz men­tek, ahol a mat­ri­cás rekesz­ből az egyik fiú 5 cso­mag mat­ri­cát vett el és azo­kat a zse­bé­be tette.

A vád­lott a pénz­tár­nál 10 zsem­lét kifi­ze­tett, köz­ben a bevá­sár­ló­ko­sa­rat, benne az 50.000 forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű áru­val egyik gyer­me­ke segít­sé­gé­vel fél­re­tol­ta. A zsem­lék kifi­ze­té­se után a nő a kosár­ban levő, ki nem fize­tett ter­mé­ke­ket bepa­kol­ta egy tás­ká­ba, amit a gye­re­kek figye­lem­mel kísér­tek. Ezután mind­hár­man elhagy­ták az önki­szol­gá­ló pénz­tá­rak terü­le­tét, az áru­ház­ból azon­ban nem tud­tak kimen­ni, mert a bejá­rat­nál várta őket a biz­ton­sá­gi őr, aki a biz­ton­sá­gi helyi­ség­be kísér­te mindhármukat.

A ki nem fize­tett ter­mé­kek érté­ke 53.390 forint volt.

Azzal, hogy a nő a két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel együtt követ­te el a lopást, a gyer­me­kek neve­lé­sé­ből folyó szü­lői köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, ami­vel veszé­lyez­tet­te a gyer­me­kek helyes irá­nyú erköl­csi fejlődését. 

A vád­lott cse­lek­mé­nye lopás bűn­tet­té­nek és két rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A vád­lot­tal szem­ben irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret, a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel, egy évtől hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A két fiú még nem töl­töt­te be a 14. élet­évét, ezért nem bün­tet­he­tők. Velük szem­ben a nyo­mo­zó ható­ság meg­szün­tet­te az eljárást.