Főoldal » Hírek » Kiskorú fiúkkal ismerkedett és végzett szexuális cselekményeket egy férfi – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kis­ko­rú fiúk­kal ismer­ke­dett az inter­ne­ten, és tőlük sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek vég­re­haj­tá­sát kérte, amit fel­vett. Ezen kívül ilyen fel­vé­te­le­ket mások­kal megosztott.

A vád­irat sze­rint a közel negy­ven­éves gödi elkö­ve­tő 2018 janu­ár­ja és 2021 feb­ru­ár­ja közöt­ti idő­ben külön­bö­ző inter­ne­tes felü­le­te­ken rend­sze­re­sen keres­te kis­ko­rú fiúk isme­ret­sé­gét. Velük beszél­ge­tés­be kez­dett, bizal­muk­ba fér­kő­zött, sze­xu­á­lis tar­tal­mú témák­ról kér­dez­get­te őket. Ezután arra is rávet­te őket, hogy maguk­ról por­nog­ráf tar­tal­mú fotó­kat, vide­ó­kat küld­je­nek. A fel­vé­te­lek közül volt olyan is, ame­lyek készí­té­se során az elkö­ve­tő uta­sí­tá­sai alap­ján vég­zett magán sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket a sér­tett. Emel­lett a férfi is kül­dött önma­gá­ról por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket a kis­ko­rú­ak­nak. A vád­lott ismer­te a sér­tet­tek életkorát.

A vád­be­li idő­szak­ban a férfi 9 fiú­val ismer­ke­dett meg a fenti módon, akik 11 és 15 éves kor közöt­ti­ek voltak.

Az elkö­ve­tő a kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket az inter­ne­ten több eset­ben meg­osz­tot­ta más sze­mé­lyek­kel, cse­ré­be hason­ló tar­tal­mú felvételekért.

A férfi gödi ott­ho­ná­ból lefog­lalt lap­top­ján közel 60 kis­ko­rú­a­kat ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­telt fog­lal­tak le és az álta­la regiszt­rált inter­ne­tes cse­ve­gő­al­kal­ma­zás fiók­já­ban hason­ló nagy­ság­ren­de­ben talál­tak továb­bi felvételeket.

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség a meg­szer­zés illet­ve az átadás okán is 1-1 rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te vala­mint tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel sze­xu­á­lis cse­lek­mény végez­te­té­sé­vel elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szemben.