Főoldal » Hírek » Kiskorú fiúval fajtalankodó férfival szemben emelt vádat az ügyészség – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség hatal­mi, befo­lyá­si viszo­nyá­val vissza­él­ve elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat azzal a hat­va­nas éve­i­ben járó, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki arra hasz­nál­ta fel a kis­ko­rú fiú­val kiala­kí­tott bizal­mi kap­cso­la­tát, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen vele. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2022 decem­be­ré­ben az egyik csa­lád­ta­gon keresz­tül ismer­ke­dett meg a 13 éves sér­tet­tel. A vád­lott ezután a kis­ko­rú fiú­val és a csa­lád­já­val egy­aránt bizal­mi kap­cso­la­tot épí­tett ki, így a szü­lők jóvá­ha­gyá­sá­val tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, akik az vár­ták az idő­sebb fér­fi­tól, hogy a tanul­má­nya­it ille­tő­en terel­je jó irány­ba a fiút.

A vád­lott azon­ban az ilyen módon kiala­kí­tott hatal­mi, befo­lyá­si viszo­nyá­val vissza­él­ve, 2023 feb­ru­ár­já­ban a gép­ko­csi­já­ba csal­ta a bele­egye­zé­si kor­ha­tárt még be nem töl­tött sér­tet­tet, majd egy fél­re­e­ső hely­re haj­tott, ahol sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett vele.

A vád­lott­nak ezen­kí­vül ami­att is felel­nie kell, hogy az egyik nagy­atá­di áru­ház önki­szol­gá­ló kasszá­já­nál négy alka­lom­mal is úgy húzott le érté­ke­sebb ter­mé­ke­ket, hogy azok­ra olcsóbb áru­cik­kek vonal­kód­ját ragasz­tot­ta, ami­vel 10.000,-Ft-ot meg­ha­la­dó össze­gű kárt okozott.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint a tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lyek­kel kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zá­sok­tól tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.