Főoldal » Archív » Kiskorú gyermeke előtt verte meg annak édesanyját

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen - egy­szer kis­ko­rú gyer­me­ke előtt - verte az  élettársát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa négy kis­ko­rú gyer­me­ket nevelt együtt a tata­bá­nyai lakó­ház­ban. A férfi és nő kap­cso­la­ta 2017. évtől meg­rom­lott a férfi rend­sze­res ita­lo­zá­sa, fél­té­keny­sé­ge és düh­ki­tö­ré­se miatt, ezért heten­te vesze­ked­tek.  A vesze­ke­dé­sek során az ittas férfi 3-4 alka­lom­mal az élet­tár­sát ököl­lel meg­ütöt­te, emi­att a sér­tett­nek arc­sé­rü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban orvos­nál nem járt. Az utol­só, 2018. janu­ár végi, illet­ve feb­ru­ár eleji bán­tal­ma­zás során a férfi ököl­lel több­ször úgy meg­ütöt­te a sér­tet­tet, hogy a nő az ágyra esett. A sér­tet­tet ért bán­tal­ma­zás alkal­mas volt 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

A vesze­ke­dés­nek és az édes­any­ja bán­tal­ma­zá­sá­nak szem­ta­nú­ja volt az egyik kis­ko­rú gyer­mek, így a férfi maga­tar­tá­sa az erköl­csi, érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.