Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Kiskorú gyermekeivel együtt rabolta ki az egyedül élő idős sértettet egy hajdúhadházi férfi- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fel­nőtt korú és egy fia­tal­ko­rú vád­lott ellen, akik szent­es­te ron­tot­tak rá a sértettre.

2019. decem­ber 24-én késő este a fel­nőtt korú vád­lott rávet­te fia­tal­ko­rú és 12 éves gyer­me­két arra, hogy egy idős sér­tet­től kész­pénzt, érték­tár­gya­kat szerezzenek.

A meg­ál­la­po­dást köve­tő­en hár­man bemász­tak a sér­tett házá­nak udva­rá­ra és a nyi­tott mel­lék­épü­let­ből több szer­szá­mot szed­tek össze egy vödör­be, majd aka­dály­ta­la­nul bemen­tek a lakó­ház­ba. Az apa oda­ment a szo­bá­ban alvó sér­tett­hez, aki a zajra fel­éb­redt, ezért a vád­lott leszo­rí­tot­ta. Ez idő alatt a fia­tal­ko­rú vád­lott és gyer­mek­ko­rú test­vé­re a szo­bát átku­tat­va maguk­hoz vet­tek 36.000 Ft kész­pénzt, egy bel­té­ri egy­sé­get, egy tele­font és vágott dohányt, majd ezután eltá­voz­tak a ház­ból. A cse­lek­mény során a sér­tett sérü­lést nem szenvedett.

A rab­lást köve­tő­en a cso­port 2020 janu­ár­já­ban még két­szer beha­tolt a sér­tett lakó­há­zá­ba, érté­ke­sít­he­tő hasz­ná­la­ti tár­gya­kat akar­tak ellop­ni, azon­ban a sér­tett ész­re­vet­te és kiza­var­ta őket az ingatlanából.

A vád­lot­tak és gyer­mek­ko­rú tár­suk a sér­tett­nek 45.200 Ft kárt okoz­tak, amely­nek egy része meg­té­rült, mert a sér­tett visszakapta.

A Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon lefoly­ta­tott eljá­rás kere­té­ben a sér­tett magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő, kérte a vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sát magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt.

Az idő­sebb vád­lott azzal, hogy rávet­te két kis­ko­rú gyer­me­két arra, hogy vele együtt bűn­cse­lek­mé­nye­ket köves­se­nek el, szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­ból eredő köte­le­zett­sé­ge­it súlyo­san megszegte.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, a fel­nőtt­ko­rú vád­lott ellen továb­bá kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A fia­tal­ko­rú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a vád­lot­tak­kal szem­ben ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.

A 12 éves gyer­mek­ko­rú elkö­ve­tő nem bün­tet­he­tő, mert nem ren­del­ke­zett a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tás­sal, ezért vele szem­ben a Bün­te­tő Tör­vény­könyv köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján a bün­te­tő­el­já­rást a nyo­mo­zó ható­ság megszüntette.