Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kiskorú rokonával erőszakoskodott – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 10 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki kis­ko­rú roko­na sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A neve­lő­szü­le­i­vel együtt élő bara­nyai férfi csa­lád­já­hoz 2019. év júni­u­sá­ban láto­ga­tó­ba érke­zett két kis­ko­rú uno­ka­hú­ga, akik a vád­lot­tal közös szo­bá­ban alud­tak. Az éjsza­ka itta­san haza­té­rő vád­lott a tele­fon­ján a még ébren lévő idő­seb­bik gye­rek­nek por­nog­ráf video­fel­vé­te­le­ket muta­tott, majd a kis­lányt sze­xu­á­li­san molesz­tál­ni kezdte.

2019, júli­u­sá­ban a két gye­rek néhány napot ismét a nagy­szü­lői ház­ban ven­dé­ges­ke­dett. Egyik este a vád­lott ismét későn ért haza, és az idő­sebb uno­ka­hú­gá­val a für­dő­szo­bá­ban újra sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal erőszakoskodott.

A Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.