Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kiskorú vevője is volt a „kristály” kereskedőnek - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés miatt vádat emelt egy kece­li fér­fi­val szem­ben, aki meg­él­he­té­sét kris­tály és crack fan­tá­zia­ne­vű dizáj­ner drog áru­sí­tá­sá­ból biz­to­sí­tot­ta. Kis­ko­rú isme­rő­se is vissza­té­rő vevő­je volt.

A vád­irat sze­rint a rend­sze­res jöve­del­met biz­to­sí­tó mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző kece­li férfi közel egy éven keresz­tül abból élt, hogy vissza­té­rő vevő­i­nek etil-hexedron tar­tal­mú szin­te­ti­kus dro­got árult. A vád­lott a 2020-ban még új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő – azóta már a kábí­tó­sze­rek kate­gó­ri­á­já­ba sorolt – „kris­tály” vagy „crack” fan­tá­zia­ne­vű szert isme­ret­len sze­mé­lyek­től sze­rez­te be, majd álta­lá­ban a laká­sán kisebb ada­gok­ba cso­ma­gol­va tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. Vissza­té­rő vevői napi rend­sze­res­ség­gel jelen­tek meg a laká­sán, ahol alkal­man­ként több pakett szer­hez is hoz­zá­ju­tot­tak. Volt olyan vevő­je, aki­től közel fél év alatt leg­alább 1 mil­lió forint­hoz jutott a keres­ke­dő. Elő­for­dult azon­ban, hogy a garázs­ban kiala­kí­tott buli­he­lyi­ség­ben vele együtt szó­ra­ko­zó isme­rő­sé­nek két alka­lom­mal is ingyen adott a „crack”-ből.

Vissza­té­rő vevő­je volt egy 15 éves fiú is, aki­nek min­den eset­ben a busz­pá­lya­ud­var mögöt­ti ját­szó­té­ren az esti órák­ban adta oda a „kris­tályt”.

A vád­lott ez idő alatt több mint 1,5 mil­lió forint jöve­de­lem­re tett szert.

A más ügy­ben jog­erős fegy­ház­bün­te­té­sét töltő fér­fit az ügyész­ség több­rend­be­li - rész­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek átadás­sal elkö­ve­tett - új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint kábítószer-kereskedelem vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bűnös úton szer­zett jöve­del­met is el kell tőle kobozni.

Ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.