Főoldal » Hírek » Kiskorúakat rabolt ki a fiatalkorú – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú ellen rab­lás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő három kis­ko­rú fiút szó­lí­tott le pénzt kérve, de rágó­gu­mit aján­lot­tak neki, ezzel nem elé­ge­dett meg, pénzt köve­telt, meg­ölés­sel fenye­get­te és bán­tal­maz­ta őket.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2023. decem­ber végén, este Mező­kö­ves­den, az utcán leszó­lí­tott három kis­ko­rú fiút és 200 forin­tot kért tőlük. Közöl­ték, hogy nincs náluk pénzt, tovább halad­tak, de a vád­lott követ­te őket, köz­ben arról kér­dez­ge­tett, hogy verekedjenek-e egy­más­sal, akarnak-e bajt. Az egyik sér­tett fel­aján­lot­ta, hogy ad egy rágó­gu­mit, mire a fiú válasz­ként elfo­gad­ta, de a csa­lád­tag­ja­i­nak is kért, így több rágó­gu­mit vett el. Viszont ezután sem távo­zott, így az elő­ző­leg a rágót fel­aján­ló 1.000 forin­tot adott neki, hogy hagy­ja őket békén. A vád­lott elvet­te a pénzt, de továb­bi pénzt köve­telt tőlük, két sér­tet­tet tenyér­rel mell­ka­sá­nál meg­ütött. A har­ma­di­kat is pró­bál­ta meg­üt­ni, de ő hárította.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a másik sér­tett is 1.000 forin­tot adott, de a fia­tal­ko­rú újból meg­ütöt­te őket. A fiú egyi­kü­ket gyom­ron rúgta és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy kés­sel elvág­ja a tor­ku­kat, ha nem adnak neki még pénzt. Félel­mük­ben a két sér­tett ismét adott 1.000-1.000 forin­tot, majd egy éppen kinyi­tó ven­dég­lá­tó egy­ség­be bemen­tek. Utá­nuk ment a vád­lott is, viszont az alkal­ma­zott fel­is­mer­te egy koráb­bi lopás kap­csán, így távozott.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indítványozott.