Főoldal » Archív » Kiskorúakat tartott rettegésben egy fiatalkorú rabló Hevesen

Vádat emelt az Egri Járá­si Ügyész­ség egy tizen­nyolc éves fiú­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron soro­zat­ban rabolt ki véd­te­len gyer­me­ke­ket Heves városában.

A vád sze­rint a bűncselekmény-sorozat 2018 őszén kez­dő­dött a tele­pü­lé­sen, ahol az akkor még csak tizen­hét éves elkö­ve­tő rend­sze­re­sen csa­var­gás­sal töl­töt­te a nap­ja­it, mivel - betölt­ve a tan­kö­te­les élet­kort - isko­lá­ba már nem járt, de nem is dol­go­zott. Szep­tem­ber 22-én dél­előtt így vető­dött el egy lakó­ház­hoz, ahová hívat­la­nul bement, hogy ciga­ret­tát kér­jen. A ház­ban csu­pán három tíz év alat­ti gyer­mek tar­tóz­ko­dott, ezért a vád­lott úgy dön­tött, hogy átku­tat­ja az épü­le­tet, mivel nem tar­tott attól, hogy a kicsik képe­sek lesz­nek meg­aka­dá­lyoz­ni ezt. Rövid keres­gé­lés után talált egy régi, de műkö­dő­ké­pes mobil­te­le­font, vala­mint egy cso­mag dohányt, melye­ket magá­hoz vett, majd távo­zott a lakás­ból, válasz­ra sem mél­tat­va a gyer­me­ke­ket, akik kér­dő­re pró­bál­ták vonni őt a lopás miatt.

2019 júni­u­sá­ban a vád­lott a bel­vá­ros­ban leszó­lí­tott egy kis­ko­rút, aki­től apró­pénzt kért. Kapott is száz­húsz forin­tot, de ezt keve­sell­te, ezért meg­fe­nye­get­te a gyer­me­ket, hogy ha nem ad neki nagyobb össze­get, akkor úgy meg­ve­ri, hogy haza sem tud menni. A sér­tett ennek hatá­sá­ra átadott még három­száz­nyolc­van forin­tot. Ugyan­eb­ben az idő­szak­ban kifosz­tott az utcán egy tizen­egy éves fiúcs­kát is, aki vesz­té­re jól lát­ha­tó­an szo­ron­ga­tott a kezé­ben egy ötszáz forin­tos bank­je­gyet. Napok­kal később - külön­bö­ző idő­pon­tok­ban - a vád­lott a köz­te­rü­le­ten több kis­ko­rút is kira­bolt, „leszurkálás”-sal fenye­get­ve áldo­za­ta­it. Két továb­bi tizen­négy év alat­ti sze­mély­től negy­ven, illet­ve száz forin­tot szer­zett, miu­tán ese­tük­ben verést helye­zett kilá­tás­ba, ha nem tesz­nek ele­get a köve­te­lé­sé­nek. A fiú meg­pró­bált pénzt tar­hál­ni egy fel­nőtt fér­fi­tól is egy busz­meg­ál­ló­ban, de a sér­tett nem ijedt meg tőle, inkább szó nél­kül fel­szállt a busz­ra mikor a vád­lott pofo­nok­kal kezd­te fenyegetni.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve annak kísér­le­té­vel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban. A fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő bün­te­tés szük­sé­ges mér­té­két - a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén - az ügyész­ség négy év idő­tar­tam­ban jelöl­te meg.