Főoldal » Hírek » Kiskorúnak ajánlott fel lakáshasználatot szexuális kapcsolatért cserébe - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ellen­szol­gál­ta­tá­sért léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot egy 13 éves lánnyal. 

A hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt bün­te­tett elő­éle­tű 52 éves férfi 2020 nya­rán több kis­ko­rú­val is meg­is­mer­ke­dett, aki­ket ezt köve­tő­en a sió­fo­ki laká­sá­ban gyak­ran ven­dé­gül látott. Az egyik alka­lom­mal a vád­lott fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy amennyi­ben vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sít, úgy ezt köve­tő­en a laká­sá­ba más sze­mé­lye­ket is felvihet.

A meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en a férfi ezután – annak tuda­tá­ban, hogy a sér­tett a tizen­ne­gye­dik élet­évét ekkor még nem töl­töt­te be – több alka­lom­mal is közö­sült a fia­tal lánnyal, aki cse­ré­be később a vád­lott laká­sán más sze­méllyel is végez­he­tett sze­xu­á­lis cselekményeket.

A sér­tett végül 2020 szep­tem­be­ré­ben fel­je­len­tést tett a férfi ellen, a sió­fo­ki nyo­mo­zók pedig rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkö­ve­tőt, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben 12 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az eset­ben, ha a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy bíró­ság a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.