Főoldal » Hírek » Kiskorút is megtámadtak a rablók - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a két férfi mobil­te­le­fo­nok, és kész­pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben rabolt. Egyik áldo­za­tu­kat súlyo­san bán­tal­maz­ták, a másik sér­tett pedig kis­ko­rú volt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - 27 és 23 éve­sek - 2019. júli­us 20-án a XIII. kerü­let, Viza­fo­gó sétá­nyon sétál­tak, és mivel koráb­ban pszi­cho­ak­tív anya­got fogyasz­tot­tak, bódult álla­pot­ban vol­tak. Meg­be­szél­ték, hogy bűn­cse­lek­mény útján pénzt fog­nak sze­rez­ni. Ezek után vet­ték észre a sér­tet­tet, aki egy étte­rem épü­le­te mel­lett dohányzott.

A vád­lot­tak oda­lép­tek a sér­tett­hez, és az egyi­kük ciga­ret­tát kért tőle, miköz­ben két oldal­ról köz­re­fog­ták. A sér­tett adott nekik egy szál ciga­ret­tát, majd indul­ni akart, ekkor azon­ban a 27 éves vád­lott ököl­lel, leg­alább 3 alka­lom­mal, nagy erő­vel meg­ütöt­te a fér­fit, majd meg­rúg­ta a fején. A sér­tett a föld­re esett, és elvesz­tet­te az eszméletét.

A táma­dó ezután az esz­mé­let­len férfi zse­bé­ből kivett egy mobil­te­le­font, vala­mint 1.000 forint kész­pénzt, majd vádlott-társával együtt ott­hagy­ták a föl­dön fekvő sértettet.

A sér­tett kis idő múlva magá­hoz tért, és egy éppen arra járó szom­széd­tól segít­sé­get kért, aki men­tőt hívott hozzá.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyo­san meg­sé­rült, szem­üreg­tö­rést, mind­két arc­üreg csont­já­nak töré­sét, orr­csont­tö­rést, továb­bá hom­lok­csont törést szen­ve­dett. A arc­ko­po­nyát alko­tó cson­tok több­szö­rös elmoz­du­lá­sos töré­se kap­csán az élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge fennállt.

A fenti táma­dást köve­tő­en, a vád­lot­tak a köze­li lakó­te­lep házai között tovább sétál­va, ész­re­vet­tek egy kis­ko­rú fiút, aki egy sza­bad­té­ri edző park­ban az egyik fit­nesz­gé­pen ült és éppen a mobil­te­le­fon­ját hasz­nál­ta. A 27 éves vád­lott meg­szó­lí­tot­ta a kis­ko­rú sér­tet­tet, majd úgy tett, mint­ha a fit­nesz­gép érde­kel­né, ezért a sér­tett átült egy másik edző­gép­hez. Társa rab­lá­si szán­dé­kát ismer­ve, a 23 éves vád­lott is leült az egyik edző­gép­re, majd meg­kér­dez­te a pon­tos időt a sér­tet­től. Ekkor 27 éves társa oda­lé­pett a fiú­hoz, hir­te­len ráfo­gott a kezé­ben lévő mobil­te­le­fon­ra és meg­pró­bál­ta elven­ni tőle. A sér­tett azon­ban ezt nem hagy­ta, ezért a 27 éves férfi ököl­lel meg­ütöt­te a kis­ko­rút a halán­té­ká­nál. A sér­tett a tele­font azon­ban ezután sem enged­te el, sike­rült fel­áll­nia, és elfut­nia a park­ból. A bán­tal­ma­zó­ja néhány méte­ren keresz­tül még üldöz­te őt, de nem érte utol.

A kis­ko­rú sér­tett könnyeb­ben gyó­gyu­ló arc­zú­zó­dást szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve a máso­dik eset­ben kísér­le­té­vel, a 27 éves táma­dót pedig élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­té­vel is vádol­ja. A 27 éves vád­lott több­szö­rös vissza­eső, vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz a főügyész­ség, tár­sá­val szem­ben pedig vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés az indítvány.

A fotók a máso­dik bűn­cse­lek­mény kap­csán a hely­szí­ni szem­lén készültek.