Főoldal » Archív » Kiskorút ütött meg egy dühös apa - vádemelés

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a fel­dü­hö­dött férfi ellen, aki a laká­suk köze­lé­ben meg­ütött egy kis­ko­rút, ami­ért ő és bará­tai nem akar­tak fut­bal­loz­ni a gyerekeivel.

A vád sze­rint a kis­ko­rú sér­tett barát­já­val 2019. feb­ru­ár 3-án, kora dél­után, Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban egy ját­szó­té­ren volt, har­ma­dik tár­su­kat vár­ták. Ekkor ment oda hoz­zá­juk a vád­lott két kis­ko­rú gyer­me­ke és őket fociz­ni hívták.

A kis­ko­rú sér­tett és társa a gye­re­ke­ket udva­ri­a­san vissza­uta­sí­tot­ta, nem akar­tak fut­bal­loz­ni. Ezt látva a két kis­ko­rú édes­any­ja ide­ges lett, szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet és tár­sát, majd fel­ment gye­re­ke­i­vel együtt a közel­ben lévő laká­suk­ra, ahol elpa­na­szol­ta a tör­tén­te­ket az ott­hon tar­tóz­ko­dó, ittas fér­jé­nek. A hal­lot­tak miatt a vád­lott ugyan­csak inge­rült lett, az utcá­ra sie­tett és a ját­szó­tér­ről távo­zó tár­sa­sá­got szi­dal­maz­ta, verés­sel fenyegette.

A vád­lott a leg­há­tul hala­dó kis­ko­rú sér­tet­tet utol­ér­te, rátá­madt, őt egy alka­lom­mal, nagy erő­vel, a felső tes­tén meg­ütöt­te. A sér­tett véde­ke­zés­ként maga elé tar­tot­ta a jobb kezét, ezért a vád­lott ütése a jobb kezét és a bal vál­lát talál­ta el, amely­nek követ­kez­té­ben a jobb kéz közép­csont­ja eltört.

A sér­tett ezál­tal nyolc napon túli, tény­le­ge­sen hat hét alatt gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szenvedett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.