Főoldal » Hírek » Kiskorútól kért szexuális tartalmú fényképeket, videókat - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség nemi élet sza­bad­sá­ga és nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kez­de­mé­nye­zett sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dést az ügyben. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2019 novem­be­ré­ben egy 20 éves férfi egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső alkal­ma­zá­son meg­is­mer­ke­dett az akkor 15 éves lánnyal.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi beszél­ge­té­se­ik során rávet­te a sér­tet­tet, hogy küld­jön magá­ról komp­ro­mit­tá­ló tar­tal­mú, őt mini­má­lis ruhá­zat­ban ábrá­zo­ló fényképeket.

Miu­tán ezen képe­ket a sér­tett a továb­bi ismer­ke­dés remé­nyé­ben elküld­te,  a férfi több alka­lom­mal azzal fenye­get­te, hogy a képe­ket nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé teszi, ha a lány nem tel­je­sí­ti továb­bi követeléseit.

A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a kis­ko­rú elő­ször ruha nél­kü­li képe­ket kül­dött magá­ról, majd – azon fenye­ge­tés hatá­sá­ra, hogy az elkö­ve­tő a képe­ket a lány isko­la­tár­sai köré­ben fogja ter­jesz­te­ni – kife­je­zet­ten por­nog­ráf jel­le­gű képe­ket is csatolt.

A férfi azon­ban az újabb képek­kel sem elé­ge­dett meg, és továb­bi fenye­ge­té­sek­kel arra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, doku­men­tál­ja, ahogy külön­bö­ző hely­szí­ne­ken és módon sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez magá­val, majd ezen képe­ket és vide­ó­kat küld­je meg neki.

Végül a sér­tett a rend­őr­ség­hez fordult.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

Az ügyész­ség bűn­ügyi fel­ügye­let és távol­tar­tás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál, a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a bíró­ság ma dönt.