Főoldal » Hírek » Kislányoktól próbált szexuális tartalmú képeket kizsarolni egy férfi - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki álpro­fi­lok mögé rej­tőz­ve kis­lá­nyok­tól pró­bált sze­xu­á­lis tar­tal­mú képe­ket, illet­ve vide­ó­kat szerezni. 

A vád­irat sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó férfi a leg­nép­sze­rűbb közös­sé­gi olda­lon több hamis pro­filt is lét­re­ho­zott 2020-ban, ame­lyek közül töb­ben fia­tal lány­nak tün­tet­te fel magát. Ezen pro­fi­lo­kat fel­hasz­nál­va ismer­ke­dett meg három lánnyal, akik tíz és tizen­há­rom év közöt­ti élet­ko­rú­ak vol­tak. Ezután külön­bö­ző mód­sze­rek­kel pró­bált a lányok­tól sze­xu­á­lis tar­tal­mú képe­ket, illet­ve vide­ó­kat szerezni.

Az első eset­ben a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, aki kéré­sé­re önként kül­dött magá­ról egy intim képet. Azt fel­hasz­nál­va az elkö­ve­tő már zsa­rol­ni kezd­te a kis­lányt, hogy ter­jesz­te­ni kezdi a közös­sé­gi olda­lon, ha nem küld továb­bi képe­ket. A sér­tett a fenye­ge­tés­től meg­ijedt és továb­bi tíz súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő képet és egy vide­ót is elké­szí­tett. A képek, illet­ve a vide­ók tar­tal­má­ra a férfi rész­le­tes irány­mu­ta­tást adott a sértettnek.

A máso­dik eset­ben az újabb sér­tet­től csak szo­bá­ját ábrá­zo­ló képet kért. Ezután a képet meg­vál­toz­tat­ta, oda­mon­tí­ro­zott egy fél­mez­te­len lányt. A gyer­mek sér­tet­tel azt pró­bál­ta elhi­tet­ni, hogy a kép őt ábrá­zol­ja, és azt szét­kül­di isme­rő­se­i­nek, ha nem küld neki intim képe­ket illet­ve vide­ót. A kis­lány szólt az édes­ap­já­nak, aki lánya nevé­ben kez­dett üze­net­vál­tás­ba az elkö­ve­tő­vel. Az édes­apa tevé­keny­sé­ge miatt a kis­lány­ról készült fel­vé­tel nem jutott el az elkö­ve­tő­höz, de nagy­ban hoz­zá­já­rult a későb­bi kézre kerítéséhez.

A har­ma­dik eset­ben pedig egy isme­ret­len sze­mély által koráb­ban a sér­tett­ről meg­szer­zett intim képre uta­lás­sal zsa­rolt ki újabb, mez­te­len fel­ső­tes­té­ről készült fény­ké­pet az ugyan­csak gyer­mek­ko­rú sértettől.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.