Főoldal » Hírek » Kiszabadult kutya támadt egy járókelőre Kabán - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy épí­tő­mun­kás ellen, aki­nek hanyag­sá­ga miatt támadt gya­lo­gos­ra egy kutya.

A vád­lott 2021. októ­ber 15-én udvar­ren­de­zé­si mun­ká­la­to­kat vég­zett a meg­bí­zó­já­nak kabai házá­nál. A tulaj­do­no­sok figyel­mez­tet­ték a fér­fit, hogy a ház udva­rán talál­ha­tó, a külső és a belső udvar­részt hatá­ro­ló kerí­té­sek kapu­ját min­dig tart­sa zárva, hogy az udvar hátsó részé­ben tar­tott kutyák ne szök­hes­se­nek ki az utcá­ra.

A vád­lott a feni napon 17 óra körül egy talics­ká­val föl­det hor­dott be az ingat­lan udva­rá­ra, de köz­ben nyit­va hagy­ta a külső-belső udvart elvá­lasz­tó kis­ka­put. Emi­att a meg­bí­zók nagy­tes­tű kutyá­ja átment az első udvar­rész­be, és ami­kor a férfi kiakasz­tot­ta az utca­fron­ti nagy­ka­put, az eb hir­te­len kisza­ladt az utcá­ra és neki­tá­madt az éppen arra járó sér­tett kis­tes­tű kutyá­já­nak.

A férfi igye­ke­zett meg­men­te­ni kis­ku­tyá­ját, de köz­ben a kisza­ba­dult vizs­la több­ször meg­ha­rap­ta a kezét. A kiszö­kött állat ház­ban tar­tóz­ko­dó gaz­dái ész­lel­ték a tör­tén­te­ket és azon­nal a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek.

Az eset során a sér­tett több ujján is súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló hara­pá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ráadá­sul egyik ujjá­nak köröm­per­cét ampu­tál­ni kel­lett.

Az ügy­ben a Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­ta­tott nyo­mo­zást.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a hanyag mun­kás­sal szem­ben gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján pénz­bün­te­tést szab­jon ki.