Főoldal » Hírek » Kiszökött a kutya, ezért agyonütötte - fotókkal - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi fér­fi­val szem­ben, aki kau­ká­zu­si juhász kutyá­ját olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy az állat elpusz­tult.

 A vád sze­rint a vád­lott 2022 júni­u­sá­ban a pécsi vásár­ban vásá­rol­ta meg a kutyát 65.000 forin­tért, az álla­tot pécsi tel­kén tar­tot­ta.

A kutya 2023. janu­ár 9-én kiszö­kött a telek­ről. Emi­att a férfi ide­ges lett, ezért ami­kor még aznap meg­ta­lál­ta a kutyát, több alka­lom­mal meg­ütöt­te és meg­rúg­ta, majd a nyak­ör­vé­nél fogva elkezd­te húzni a telke irá­nyá­ba. Ennek során több­ször meg­állt és szit­ko­zó­dá­sok köze­pet­te ököl­lel meg­ütöt­te, meg­rúg­ta az álla­tot. A kutya a bán­tal­ma­zá­sok miatt már nem tudott járni, a föl­dön feküdt, ekkor a férfi még páros láb­bal ráug­rott.

A kutya bán­tal­ma­zá­sát ész­lel­te a vád­lott szom­széd­ja, aki fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy fejez­ze be a cse­lek­mé­nyét. A vád­lott közöl­te a szom­széd­dal, hogy semmi köze hozzá, azért bán­tal­maz­za a kutyát, mert elszö­kött, majd tovább húzta a föl­dön fekvő kutyát a telke irá­nyá­ba, köz­ben több­ször meg­ütöt­te, meg­rúg­ta és páros láb­bal ráug­rott.

A vád­lott hossza­san és rend­kí­vü­li bru­ta­li­tás­sal bán­tal­maz­ta a kutyát, ami külö­nös szen­ve­dést oko­zott az állat­nak. A bán­tal­ma­zás a kutyá­nál belső vér­zést oko­zott, ami miatt 2023. janu­ár 10. nap­ján elpusz­tult.

A férfi cse­lek­mé­nye állat­kín­zás bűn­tet­té­nek minő­sül, ami három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.