Főoldal » Hírek » Kiszolgáltatott helyzetben lévőket zsákmányolt ki egy emberkereskedő - fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2016. és 2019. között két kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő fér­fit meg­té­vesz­tés­sel mun­ka­vég­zés­re vett rá, és a jöve­del­mü­ket elvet­te.

A vád­irat sze­rint a rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző férfi 2016-ban elha­tá­roz­ta, hogy haj­lék­ta­la­nok­kal fog mun­kát végez­tet­ni, de a bérü­ket meg­tart­ja, illet­ve az egyéb jut­ta­tá­sa­i­kat is meg­szer­zi. 

A férfi Kapos­vá­ron meg­is­mer­ke­dett a 60 éves sér­tet­tel, aki­nek mun­kát és bért ígért. A férfi a sér­tet­tet Ercsi­ben, a háza mel­lék­épü­le­té­ben lévő kazán­ház­ban szál­lá­sol­ta el, amely­ben tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­ség, illet­ve illem­hely nem volt. A sér­tett hat napot dol­go­zott Buda­pes­ten. A 60.000 forint mun­ka­bé­rét a vád­lott vette át, abból csak néhány ezer forin­tot adott át, a töb­bit meg­tar­tot­ta. Az elkö­ve­tő rávet­te a fér­fit, hogy az ingat­la­ná­ba beje­lent­kez­zen, a kül­de­mé­nyek átvé­te­lé­re adjon meg­ha­tal­ma­zást, amellyel a sér­tett 23.000 forint szo­ci­á­lis jára­dé­kát átvet­te. Az így meg­szer­zett 160.000 forint­ból a sér­tett­nek nem adott sem­mit.

A férfi Buda­pes­ten, a Nyu­ga­ti pálya­ud­var­nál meg­is­mer­ke­dett a 65 éves fér­fi­val, aki­nek hason­ló aján­la­tot tett, és szin­tén a kazán­ház­ban szál­lá­solt el. A sér­tett ház körü­li mun­ká­kat vég­zett, a lakó­ház fel­újí­tá­sá­nál segéd­ke­zett, ellát­ta az álla­to­kat, illet­ve tűzi­fát vágott. A sér­tett­nek mind­ezek mel­lett Buda­pes­ten is dol­goz­nia kel­lett. A vád­lott rávet­te a fér­fit, hogy neki és csa­lád­tag­ja­i­nak meg­ha­tal­ma­zást adjon, amely alap­ján a sér­tett nyug­dí­ját fel­vet­te. A férfi 2018. és 2021. között mint­egy 2.100.000 forint nyug­el­lá­tást vett fel a sér­tett helyett. Az embe­ri lak­ha­tás­ra alkal­mat­lan szál­lás és a napi étke­zés nem állt arány­ban a sér­tett által tény­le­ge­sen elvég­zett mun­ká­val, vala­mint a tőle elvett nyug­díj össze­gé­vel.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint a bűnös vagyon elvo­ná­sát indít­vá­nyoz­ta.