Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Kiszolgáltatott helyzetét kihasználva kényszerítettek munkára egy férfit az emberkereskedők – a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va kény­sze­rí­tet­tek egy fér­fit munkára.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi házas­tár­sá­val 2023 tava­szán, lakó­in­gat­la­nuk mel­lék­épü­le­té­ben a haj­lék­ta­lan­ként élő fér­fit - kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasználva- elszál­lá­sol­tak. A pár ellá­tás remé­nyé­ben rábír­ták a fér­fit arra, hogy ház körü­li mun­ká­kat végez­zen, illet­ve a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken épí­tő­ipa­ri mun­kák­ra szer­vez­ték be. A mun­ká­ért kapott pénzt a sér­tet­től elvet­ték, vagy azt eleve a részük­re fizet­ték ki. Ami­kor a sér­tett ezt kifo­gá­sol­ta, a férfi több­ször bán­tal­maz­ta. A sér­tett tisz­tál­ko­dá­sa az udva­ron, hideg víz­ben lavór­ból volt biz­to­sí­tott, étke­zé­se nem meg­fe­le­lő higi­é­ni­ai körül­mé­nyek között tör­tént, egy föl­dön tárolt mosat­lan tányér­ból napon­ta egy­szer evett mara­dé­kot. A ház körü­li mun­kák­ra a nő adott uta­sí­tást, aki a sér­tett élel­me­zé­sét is intéz­te, illet­ve a sze­mé­lyi okmá­nya­it magá­nál tar­tot­ta. A fér­fi­nek a mel­lék­épü­let fel­újí­tá­sát köve­tő­en onnan ki kel­lett köl­töz­nie, egy ideig a sza­bad ég alatt aludt egy mat­ra­con, esős idő­ben az udva­ri illem­he­lyen, majd bútor­la­pok­ból maga által tákolt suf­ni­ban húzta meg magát. A gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet több­ször lopás elkö­ve­té­sé­re is rábírta.

A férfi a cse­lek­mé­nyét vissza­eső­ként követ­te el, vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye fenn­áll. Mind­két elkö­ve­tő ese­té­ben lehet tar­ta­ni a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­től, a tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­tól, vala­mint tekin­te­tük­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, míg a nő bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el. A dön­tés a letar­tóz­ta­tás vonat­ko­zá­sá­ban védel­mi fel­leb­be­zés, a bűn­ügyi fel­ügye­let tekin­te­té­ben pedig ügyé­szi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.