Főoldal » Archív » Kivilágítatlan lovaskocsival okoztak balesetet, segítséget sem nyújtottak - vádemelés

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon.

A vád sze­rint 2016. augusz­tus 27-én, az esti órák­ban, az egyik vád­lott lovas­ko­csi­ját haj­tot­ta Haj­dú­do­rog felől Haj­dú­ná­nás irá­nyá­ba. A jár­mű­nek két utasa volt, a másik vád­lott és annak házastársa.

A sötét­ben hala­dó kocsin nem volt sza­bály­sze­rű kivi­lá­gí­tás, fény­vissza­ve­rő priz­mái is nagy­részt taka­rás­ban voltak.

Szem­ből halad­va egy sze­mély­au­tó egy másik jár­mű­vet elő­zött, ami­kor veze­tő­je ész­lel­te, hogy a másik jármű hir­te­len lehú­zó­dott a jobb olda­li útpad­ka felé. A mint­egy 80-90 km/h sebes­ség­gel elő­zést végző jármű veze­tő­je ekkor látta meg a vele szem­ben hala­dó lovas­ko­csit. A sofőr azért, hogy a fron­tá­lis ütkö­zést elke­rül­je, autó­ját vész­fé­ke­zés köz­ben balra húzta, de elve­szí­tet­te ural­mát a jármű felett. Az autó az út mel­let­ti kerék­pár­út­ra sod­ró­dott, majd olda­lá­ra borult.

A bal­ese­tet ész­lel­ték a lovas­ko­csi uta­sai, a foga­tot hajtó vád­lott meg­állt a kocsi­val, míg a másik vád­lott, aki kór­ház­ban dol­go­zik fel­nőtt szak­ápo­ló­ként, gya­lo­go­san elin­dult a bal­eset irá­nyá­ba. Mivel látta, hogy más már meg­állt a jármű mel­lett, ezért 86 méter távol­ság­ból vissza­for­dult és a kocsi­ra szállt. A vád­lott  mun­ka­kö­ré­ből adódó fel­ada­ta lett volna a veszély­hely­zet fel­is­me­ré­se és az elsősegélynyújtás.

A lovas­ko­csit veze­tő vád­lott ezután tovább indult a fogat­tal anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna, hogy a bal­eset­ben megsérültek-e és segít­ség­nyúj­tás­ra szorulnak-e. Egy arra köz­le­ke­dő gép­jár­mű veze­tő­je állí­tot­ta meg a foga­tot, az azt hajtó férfi csak ezután haj­tott vissza a bal­eset helyszínére.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a foga­tot hajtó vád­lot­tal szem­ben segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te, míg a másik vád­lot­tal szem­ben segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a segít­ség­nyúj­tás­ra egyéb­ként is köte­les által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban mind­két vád­lott ese­té­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.