Főoldal » Archív » Kivizsgálása során lopott a kórházból - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség töb­bek között kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki, miköz­ben a kór­ház­ban vizs­gál­tak, lopott.

A vád sze­rint a fér­fit 2019 júni­u­sá­ban, éjsza­ka, Pécsett kór­ház­ba szállították.

A vád­lot­tat a vizs­gá­ló­ban rövid időre egye­dül hagy­ták, amit kihasz­nált és a vizs­gá­ló­ban elhe­lye­zett egész­ség­ügyi kár­tya­le­ol­va­só esz­közt ellopta.

A vizs­gá­lat után a kór­ház egyik osz­tá­lyá­ra ment, ahol az egyik kór­te­rem­ből – kihasz­nál­va, hogy az ott lévő beteg alszik – ellop­ta annak tele­fon­ját és vér­cu­kor­mé­rő készülékét.

Ezt köve­tő­en a férfi az osz­tály gyógy­sze­res szo­bá­já­ba ment, ahon­nan inzu­lin­ada­go­lót tulaj­do­ní­tott el.

A férfi cse­lek­mé­nye töb­bek között a kifosz­tás és a lopás bűn­cse­lek­mé­nyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.