Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kizsákmányolás céljából kereskedtek emberekkel – az ügyészség indítványozta letartóztatásukat

A Fejér Megyei Főügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, rész­ben erő­szak­kal vagy fenye­ge­tés­sel, ille­tő­leg a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta hat gya­nú­sí­tott letartóztatását. 

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint az egyik gya­nú­sí­tott férfi irá­nyí­tá­sa mel­lett fele­sé­ge, fia és lányai, vala­mint továb­bi két sze­mély szer­ve­zett for­má­ban, a fel­ada­tok leosz­tá­sa mel­lett, bűn­szer­ve­zet­ben, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, 2017. nya­rá­tól kez­dő­dő­en előbb Bécs­ben, majd - az innen való kény­sze­rű távo­zá­su­kat köve­tő­en - Duna­új­vá­ros­ban, az álta­luk kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból meg­vá­sá­rolt, illet­ve tobor­zott magyar állam­pol­gár­sá­gú nőket - köz­tük több kis­ko­rú sze­mélyt - pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra vet­tek rá. A kis­ko­rú sér­tet­tek egy részé­vel szem­ben a rábí­rás rész­ben erő­szak­kal, rész­ben bán­tal­ma­zás­sal való fenye­ge­tés­sel tör­tént. A pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel döntő hánya­dát a sér­tet­tek­től elvet­ték. Ugyan­csak pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­se, az ebből szár­ma­zó bevé­tel rész­be­ni meg­szer­zé­se érde­ké­ben szál­lá­sol­tak el a gya­nú­sí­tot­tak két továb­bi, 18. élet­évü­ket betöl­tött sértettet. 

A cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyát, tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gét (amely 5-től 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés), az elkö­ve­tés mód­ját figye­lem­be véve ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek, továb­bá a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék, vala­mint újabb sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el. 

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te vala­mennyi gya­nú­sí­tott letartóztatását.