Főoldal » Hírek » Kőbányai kábítószer-kereskedővel szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rint a 48 éves férfi a X. kerü­le­ti laká­sán, egy vegyes­ke­res­ke­dés­ben, és egy rak­tár­ban tar­tot­ta a til­tott sze­re­ket, érté­ke­sí­tés cél­já­ból. Elfo­gá­sa­kor a kábí­tó­szer mel­lett csak­nem 5 kilo­gramm új pszi­cho­ak­tív anya­got, és nem enge­dé­lye­zett egész­ség­ügyi ter­mé­ke­ket is talál­tak a nyomozók.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a 2019. janu­ár 16-án tör­tént elfo­gá­sát meg­elő­ző idő­szak­ban kábí­tó­sze­rek, új pszi­cho­ak­tív anya­gok, vala­mint Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett egész­ség­ügyi ter­mé­kek keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pest területén.

A vád­lott az isme­ret­len for­rás­ból, nagy tétel­ben beszer­zett kábí­tó­sze­re­ket, új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat, illet­ve nem enge­dé­lye­zett egész­ség­ügyi ter­mé­ke­ket jel­lem­ző­en az akko­ri tar­tóz­ko­dá­si hely­ekén, egy X. kerü­le­ti ingat­lan­ban, továb­bá egy szin­tén X. kerü­le­ti vegyes­ke­res­ke­dés­ben, illet­ve a mel­let­te lévő rak­tár­he­lyi­ség­ben tárol­ta és onnan értékesítette.

A vád­lot­tal szem­ben 2019. janu­ár 16-án foga­na­to­sí­tott intéz­ke­dés során a nyo­mo­zók a fenti ingat­la­nok­ban, illet­ve az álta­la hasz­nált gép­ko­csi­ban össze­sen csak­nem 150 gramm MDMA-tartalmú kábí­tó­szert, amfe­ta­mint, csak­nem 5 kilo­gramm új pszi­cho­ak­tív anya­got, továb­bá több mint 200 olyan gyógy­szert, illet­ve készít­ményt tar­tott, ame­lyek Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­kez­nek, így azok nem enge­dé­lye­zett egész­ség­ügyi ter­mék­nek minősülnek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tést indítványozva.

A főügyész­ség emel­lett indít­ványt tett a vád­lot­tal szem­ben egy másik ügy­ben, szin­tén kábítószer-kereskedelem miatt kisza­bott, 2 év tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény ezen a lin­ken meg­te­kint­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kobanyai-kabitoszer-kereskedo