Főoldal » Hírek » Kocsmában verekedtek a férfiak - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik kocs­má­ban vere­ked­tek, dula­kod­tak egy­más­sal, majd az egyik férfi bors sprayt hasz­nál­va torol­ta meg az őt ért sérel­met.

A vád­irat sze­rint 2020. júli­us 28-án 17 óra 55 perc körü­li idő­ben mind­két férfi a kör­nyei kocs­má­ban ita­lo­zott. Az egyik férfi ittas álla­pot­ban a pul­tos­nő­vel, és a vele tett­le­ge­ség­be került fér­fi­val köte­ke­dett. Ezért az első­ren­dű vád­lott a köte­ke­dő fér­fit ököl­lel arcon ütöt­te, majd a föld­re került férfi felé rúgott. Ezt a fér­fit egy ven­dég tar­tot­ta vissza a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól, ám ami­kor ez a ven­dég elen­ged­te, akkor a férfi a föl­dön ülő, eköz­ben őt szi­dal­ma­zó férfi irá­nyá­ba rúgott. A meg­ütött férfi a föld­ről fel­állt, azon­ban az első­ren­dű vád­lott ismét meg­ütöt­te, ezután a fér­fi­ak egy­más­ba kapasz­kod­va dula­kod­tak, a föl­dön bir­kóz­tak, őket az egyik ven­dég válasz­tot­ta szét.

A köte­ke­dést kezdő férfi bors sprayt vett magá­hoz, majd a kocs­má­ból kilé­pő ellen­fe­lét és az őket szét­vá­lasz­tó vét­len fér­fit „Na most gyer­tek!” fel­ki­ál­tás­sal  arcon fújta.

A tata­bá­nyai rend­őrök nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a Tata­bá­nyai  Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tő­ket tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés­re ítél­je, a lefog­lalt sprayt koboz­za el.

A kocs­ma kame­rá­ja rög­zí­tet­te a vere­ke­dést: