Főoldal » Hírek » Kocsmai garázdaság és testi sértés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a kocs­má­ban garáz­da maga­tar­tást tanú­sí­tó, vala­mint a kocs­ma tulaj­do­no­sát bán­tal­ma­zó test­vér­pár­ral szemben. 

A vád­irat sze­rint a Tatá­hoz köze­li köz­ség­ben lévő sörö­ző­ben a két elkö­ve­tő 2021. novem­ber 6-án leit­ta­so­dott. A sörö­ző tulaj­do­no­sa 2021. novem­ber 7-én 01 óra 05 perc körü­li idő­ben jelez­te a ven­dé­ge­i­nek, hogy zárni sze­ret­ne, köz­ben már a taka­rí­tást is meg­kezd­te. Az egyik férfi nem­tet­szé­sét fejez­te ki, fel­rú­gott egy bár­szé­ket, föld­höz vágott egy üve­ges sört, ami össze­tört. A férfi meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a sér­tet­tet, aki kezé­vel kivéd­te az üté­se­ket. Az elkö­ve­tőt töb­ben köz­re­vet­ték, aki azon­ban egy hir­te­len moz­du­lat­tal, a kezé­vel lesö­pör­te a pult­ról az összes üve­get és poha­rat. A fér­fit a test­vé­re meg­pró­bál­ta leál­lí­ta­ni, lefog­ni, ő azon­ban kirán­tot­ta magát a kezei közül, elcsú­szott a kiöm­lött sörön, és bever­te a fejét. A tár­sa­ság végül kiment a sörözőből.

Később az üve­ge­ket lesöp­rő férfi test­vé­re vissza­jött a helyi­ség­be, rátá­madt a sér­tett­re, több­ször meg­ütöt­te, aki emi­att neki­esett egy köze­li szek­rény­nek, a fejét beütöt­te, néhány másod­perc­re az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te. A sér­tett­nek emi­att 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, de a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

Az ügyész­ség a sér­tet­tet bán­tal­ma­zó fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, a bár­szé­ket fel­rú­gó fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­ben arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a sérü­lést okozó fér­fi­val vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, a test­vé­ré­vel szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.