Főoldal » Hírek » Kocsmai verekedés egy nagykanizsai italboltban - videóval - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság miatt emelt vádat két férfi ellen, akik egy nagy­ka­ni­zsai presszó­ban az ital­tól fel­bá­to­rod­va kötöt­tek bele egy asz­tal­tár­sa­ság­ba, majd egyi­kü­ket bán­tal­maz­ták is.

A vád sze­rint a két, 30 év körü­li férfi 2022 janu­ár­já­ban Nagy­ka­ni­zsán egy helyi presszó­ban ita­loz­tak. Az esti órák­ra oly­annyi­ra leré­sze­ged­tek, hogy egyi­kük szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik asz­tal­tár­sa­ság tag­já­val, akit a férfi két kéz­zel meg­lö­kött, mire a sér­tett férfi véde­ke­zés­kép­pen vissza­lök­te őt.

A vád­lott ököl­lel meg akar­ta ütni a sér­tet­tet, aki ezt úgy elhá­rí­tot­ta el, hogy lefog­ta a táma­dó­ja kezét. A hárí­tás ere­jé­től a vád­lott a föld­re esett, a szem­öl­dö­ke fel­re­pedt. Ekkor a másik vád­lott szá­mon kérte a sér­tet­től, hogy miért lökte el a tár­sát, majd fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy men­jen ki a presszó­ból, és vere­ked­jen meg vele. A pul­tos ekkor a két férfi közé állt, azon­ban a vita mégis elfa­jult, és a két férfi lök­dös­ni kezd­te egy­mást. A másod­ren­dű vád­lott egy szé­ket is fel­ka­pott, hogy azzal men­jen neki a sér­tett­nek.

A két férfi erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az ott tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­ből meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat vált­son ki.

Velük szem­ben a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A cse­lek­mény­ről készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://youtu.be/PWpkENrOUCk