Főoldal » Hírek » Kódnyelven árulta a kábítószert a díler - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 52 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 nya­rá­tól az elfo­gá­sá­ig, jelen­tős mennyi­sé­gű koka­int és mari­hu­á­nát érté­ke­sí­tett Buda­pes­ten, amely­nek során a meg­ren­delt ada­go­kat kód­nyel­ven egyez­tet­te a vevőivel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­ké­sőbb 2020 nya­rá­tól kez­dő­dő­en, egé­szen a 2021 máju­sá­ban tör­tént elfo­gá­sá­ig koka­in­nal és mari­hu­á­ná­val keres­ke­dett Buda­pest területén.

Az elkö­ve­tő az álta­la beszer­zett kábí­tó­sze­re­ket egy VII. kerü­le­ti bérelt lakás­ban tárol­ta, és azo­kat nagyobb rész­ben a bará­ti, illet­ve isme­rő­si köré­be tar­to­zó sze­mé­lyek­nek érté­ke­sí­tet­te, a fenn­ma­ra­dó részt pedig elfo­gyasz­tot­ta. A fér­fi­nak leg­alább 16 vissza­té­rő vásár­ló­ja volt, akik­nek a meg­ren­delt kábí­tó­szert több­nyi­re az erzsé­bet­vá­ro­si lakás­ban adta át, de volt olyan is, hogy a vevők laká­sá­ra, vagy for­gal­mas bel­vá­ro­si ven­dég­lá­tó­he­lyek kör­nyé­ké­re beszél­ték meg az átadás­sal egy­be­kö­tött talál­ko­zót. A vád­lott a meg­ren­de­lés rész­le­te­it kód­nyel­ven egyez­tet­te az ügy­fe­lek­kel, amely­nek során a mennyi­sé­ge­ket jel­lem­ző­en a „perc” és „idő” sza­vak hasz­ná­la­tá­val egyeztették.

A nyo­mo­zók a fér­fit 2021. május 5-én a sorok­sá­ri piac kör­nyé­kén fog­ták el, ami­kor éppen koka­int adott át az egyik ügy­fe­lé­nek. A rend­őrök ezután a díler erzsé­bet­vá­ro­si laká­sán több mint 1,5 kilo­gramm koka­int, vala­mint mari­hu­á­nát is talál­tak, továb­bá a kábí­tó­sze­rek por­ci­ó­zá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, és kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó kész­pénzt - mint­egy 3.500.000 forin­tot és 1400 eurót - is lefoglaltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 52 éves fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/42-millios-kokainfogas-budapesten