Főoldal » Hírek » Kokaincsempészekkel szemben emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség- fotókkal és rendőrségi videóval

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes évei végén járó sió­fo­ki fér­fi­val és huszon­éves tár­sá­val szem­ben, akik jelen­tős mennyi­sé­gű koka­int csem­pész­tek be az ország­ba.

A vád sze­rint az idő­sebb vád­lott 2021-ben hol­land kábítószer-kereskedő kap­cso­la­ta­i­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog Magyar­or­szág­ra csem­pész­ni azzal a cél­lal, hogy azt – a feke­te­pi­a­con szo­ká­sos hígí­tás és kipor­ci­ó­zás után - keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban érté­ke­sít­se. A férfi tevé­keny­sé­gé­be idő­vel bevon­ta fia­ta­labb tár­sát is.

A vád­lot­tak össze­sen hat alka­lom­mal utaz­tak ki Eind­ho­ven­be autó­vá­sár­lás ürü­gyén egy autó­szál­lí­tás­ra szol­gá­ló kis­te­her­gép­ko­csi­val. Az utol­só két kiuta­zás ide­jén már a fia­ta­labb férfi is aktí­van köz­re­mű­kö­dött a koka­in­csem­pé­szet­ben, ekkor az idő­sebb férfi egy pót­ke­re­ket vitt magá­val, majd a kábí­tó­szert abban elrejt­ve hoz­ták be Magyar­or­szág­ra.

A vád­lot­tak több mint 4 kg koka­int csem­pész­tek be az ország­ba, azon­ban a hato­dik kiuta­zást köve­tő­en a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda rend­őrei az idő­sebb férfi sió­fo­ki lakó­he­lyén raj­tuk ütöt­tek, a pót­ke­rék­be rej­tett kábí­tó­szert lefog­lal­ták, és a fia­ta­labb fér­fit a hely­szí­nen, míg az onnan elme­ne­kült idő­sebb vád­lot­tat később őri­zet­be vet­ték.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban – az elfo­gá­suk óta mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban lévő - vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a raj­ta­ütés során.