Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kölcsönvette a buszt a költözéshez - A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt az elkö­ve­tést köve­tő­en pár hét­tel bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 20 éves fér­fit, aki azért hasz­nál­ta enge­dély nél­kül a buszt, mert el akart köl­töz­ni az édesanyjától.

Az elkö­ve­tő 2016. szep­tem­ber 5. nap­ján, este, Sár­is­ápon, az egyik kft. telep­he­lyén par­ko­ló busz­hoz ment. A férfi ismer­te az autó­busz nyitó és indí­tó pót­kul­csá­nak táro­lá­si helyét, így a jár­mű­vet kinyi­tot­ta, majd a busszal a lakó­he­lyé­re indult azért, hogy onnan elköl­töz­zön. A férfi a sze­mé­lyes tár­gya­it berak­ta a busz­ba, ezután azo­kat az egyik barát­já­nál kipa­kol­ta, végül a buszt a telep­he­lyen leparkolta.

A férfi a köz­le­ke­dé­se során az autó­busz egyik tük­rét letör­te, azon­ban az oko­zott kárt már a nyo­mo­zás során megtérítette.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­vel szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jogerős.

Tata­bá­nya, 2016. szep­tem­ber 27. napján

Dr. Reszl Ildikó

főügyész

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye