Főoldal » Archív » Kollégáit mérgezte a pécsi ápolónő – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen az ápo­ló­nő ellen, aki közel egy éven keresz­tül nyugtató-, alta­tó­sze­rek­kel mér­gez­te kollégáit. 

A vád­lott 2015. novem­be­ré­től ápo­ló­nő­ként dol­go­zott Pécsen, az Ideg­se­bé­sze­ti Kli­ni­kán, ahol 2016. tava­szá­tól kez­dő­dő­en pszi­chi­át­ri­ai gyógy­sze­re­ket tett kol­lé­gái kávé­já­ba, illet­ve ivó­vi­zé­be, azért, hogy kipró­bál­ja és meg­tud­ja, hogy annak milyen hatá­sa lesz.

A nővér mind­ezt heti rend­sze­res­ség­gel, heten­te akár több alka­lom­mal is meg­tet­te, és ezzel kol­lé­gá­i­nak egész­ség­sér­tést oko­zott. Az álta­la ada­golt sze­rek hatá­sá­ra ugyan­is feszült­ség, fára­dé­kony­ság, álmos­ság, izom­gör­csök, vala­mint pánik­sze­rű rosszul­lé­tek ala­kul­tak ki, mely nega­tív hatá­sok órá­kon, illet­ve pár napon belül szűn­tek csak meg.

Az ápo­ló­nő beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, tet­té­re azon­ban nem tudott érde­mi magya­rá­za­tot adni.

Mivel a gyógy­sze­rek okoz­ta rosszul­lé­tek 8 napon belül elmúl­tak, így a vád­lott cse­lek­mé­nye könnyű testi sér­tés­nek minő­sül, ami­ért akár két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.