Főoldal » Hírek » Kollégáját gázolta el egy kukásautó vezetője – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy sze­mét­szál­lí­tó teher­gép­ko­csi veze­tő­je ellen, aki tudta, hogy a mun­ka­tár­sa a hátsó lép­csőn áll, mégis tola­tott, így a sár­tett a jármű mögé esett, és az egyik kerék ráhajtott.

A vád sze­rint az 55 éves vád­lott 2022. júni­us 24-én, 7 óra­kor Magyar­gé­cen, a Hunya­di úton vezet­te a hul­la­dék­szál­lí­tó teher­gép­ko­csit. Az egyik mun­kás meg­kér­te, hogy tolas­son vissza, mert egy kuka felborult.

A vád­lott a külső vissza­pil­lan­tó tük­rök­be tekint­ve látta, ahogy a sér­tett a teher­gép­ko­csi hátsó részé­hez ment, és fel­lé­pett a hátsó rész­re sze­relt lép­cső­re, a másik férfi pedig a jobb olda­li tar­tóz­ko­dó lép­cső­re állt fel. A férfi ekkor hát­ra­me­net­ben elin­dult, rövid­del ezután a bal olda­li lép­csőn tar­tóz­ko­dó sér­tett egyen­sú­lyát vesz­tet­te, és a jármű mögé esett, majd a teher­gép­ko­csi a bal hátsó részé­vel rész­ben ráhaj­tott, és az alváz­ban elaka­dó sér­tett tes­tét von­szol­ta. A bal hátsó kerék még nem gör­dült át tel­je­sen a sér­tett tes­tén, ami­kor a vád­lott a vissza­pil­lan­tó tükör­be tekint­ve meg­lát­ta, hogy a sér­tett bakan­csa kilóg jármű alól és megállt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset vizs­gá­la­ta során kide­rült, hogy a kukás­au­tó mind­két hátsó lép­cső­jé­ből kisze­rel­ték azo­kat a biz­ton­sá­gi érzé­ke­lő­ket, amik arra szol­gál­nak, hogy ha a lép­csőn áll vala­ki, hát­ra­me­net­ben a gép­ko­csi el sem tud indul­ni, és előre is leg­fel­jebb 30 km/h sebes­ség­gel tud haladni.

A vád­lott­nak tudo­má­sa volt arról, hogy az érzé­ke­lők nem működ­nek, de a hibás gép­pel  reg­gel mégis meg­kezd­te a mun­kát. A férfi arról is tudott, hogy ha a gyűj­té­si terü­le­te­ket tola­tás­sal kell meg­kö­ze­lí­te­ni, akkor a rako­dó köte­les a hát­ra­me­ne­tet irá­nyí­ta­ni. Eköz­ben a lép­csőn és a teher­au­tó mögött senki nem áll­hat, ő azon­ban mégis ele­get tett kol­lé­gá­ja kéré­sé­nek, így a bal­ese­tért sofőr­ként fele­lős­ség­gel tartozik.

A sér­tett köz­re­ha­tott a bal­eset bekö­vet­kez­té­ben, mert tudta, hogy tola­tás­kor a lép­csőn állni tilos.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség a gép­ko­csi­ve­ze­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a közel két­száz­ezer bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re tett indítványt.