Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Konyhakés vetett véget a vitának egy nő – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a nőt, aki 2 hónap­pal ezelőtt éjsza­ka hátba szúr­ta élettársát.

A vád sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő 2023. szep­tem­ber 13-án, este, a bel­vá­ro­si tár­sas­há­zi laká­suk kony­há­já­ban együtt ita­lo­zott élet­tár­sá­val. Éjfél körül szó­vál­tás­ba keve­red­tek, amely­nek a vád­lott úgy vetett véget, hogy fel­ka­pott egy kony­ha­kést és hátba szúr­ta a fér­fit. A sérült élet­tár­sá­hoz a nő hívta a mentőket.

A sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a nőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott két hóna­pon belül - bíró­ság elé állította.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lott bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért vele szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évre fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.