Főoldal » Archív » Könyökkel és ököllel vett elégtételt a játékvezetőn a megítélt büntetőrúgás miatt

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás ker­té­ben – a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­tól szá­mí­tott két hét eltel­té­vel – nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt állí­tott bíró­ság elé egy 30 éves kis­győ­ri fér­fit.

A bíró­ság elé állí­tás­ról készült ügyé­szi fel­jegy­zés sze­rint, 2019. május 4.-én 17 órai kez­det­tel ren­dez­ték meg Kis­győr­ben, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei II. osz­tá­lyú férfi fel­nőtt nagy­pá­lyás labdarúgó-bajnokság 26. for­du­ló­já­ban a Kis­győr - Ónod lab­da­rú­gó mér­kő­zést. A mér­kő­zés 70. per­cé­ben a játék­ve­ze­tő az Ónod csa­pa­ta javá­ra bün­te­tő­rú­gást ítélt meg, mert meg­lá­tá­sa sze­rint a vád­lott – aki a kis­győ­ri csa­pat egyik lab­da­rú­gó­ja - sza­bály­ta­lan­sá­got köve­tett el. A vád­lott előbb fel­há­bo­ro­dá­sá­nak han­got adva vitat­ta a dön­tés jogos­sá­gát, majd oda­ro­hant a játék­ve­ze­tő­höz és len­dü­let­ből, fel­ugor­va előbb könyök­kel tar­kón, majd ököl­lel szá­jon ütöt­te.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szem­ben.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jog­erős.