Főoldal » Archív » Konzervdobozban küldött kábítószert börtönben lévő rokonának

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki kon­zerv­do­bo­zok­ba rejt­ve kül­dött kábí­tó­szert roko­ná­nak a börtönbe. 

A vád sze­rint a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a 18. élet­évét még be nem töl­tött lány egy, a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt, hoz­zá­tar­to­zó­já­nak kéré­sé­re, 2017 feb­ru­ár­já­ban, Balas­sa­gyar­mat­ra uta­zott azért, hogy cso­ma­got adjon fel az egyik Pest megyé­ben talál­ha­tó büntetés-végrehajtási inté­zet­ben fogva lévő roko­ná­nak. A cso­mag fel­adó­ja­ként – az ő tudta nél­kül ­­– az egyik kap­cso­lat­tar­tás­ra jogo­sult hoz­zá­tar­to­zó nevét tün­tet­ték fel.

A pos­tá­ra adott cso­mag­ban a vád­lott öt kon­zerv­do­boz­ban elrejt­ve, fehér színű port és zöld növé­nyi tör­me­lé­ket kísé­relt meg roko­ná­hoz eljut­tat­ni. A büntetés-végrehajtási inté­zet­ben azon­ban a cso­mag átvizs­gá­lá­sa során a til­tott kül­de­ményt meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták, a rend­őr­sé­get értesítették.

A lefog­lalt fehér por amfe­ta­min, míg a zöld növé­nyi tör­me­lék ADB-FUBINACA volt, melyek kábí­tó­szer­nek minősülnek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, mely­nek ideje alatt a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá a nyo­mo­zás során fel­me­rült 263.305.- forint bűn­ügyi költ­ség vád­lot­tal tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sét is.