Főoldal » Hírek » Koponyát csempészett ki a temetőből – eredményes vádemelés – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség embe­ri test til­tott fel­hasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy halot­t­át­ve­vő­ként dol­go­zó férfi és két társa ellen, akik újra­te­me­tés­re váró elhuny­tak csont­ja­it sze­rez­ték meg egy fővá­ro­si teme­tő­ből.

A vád­irat sze­rint az egyik buda­pes­ti teme­tő­ben halot­t­át­ve­vő mun­ka­kört ellá­tó 62 éves fér­fit a virág­árus­ként dol­go­zó nőis­me­rő­se 2022 őszén rávet­te arra, hogy a mun­ka­vi­szo­nyát kihasz­nál­va sze­rez­zen neki egy embe­ri kopo­nyát. A férfi a – lejá­rat miatt közös sír­hely­re – újra­te­me­tés­re váró embe­ri cson­tok közül elvett 1-1 külön elhunyt­hoz tar­to­zó agy­ko­po­nyát és áll­ka­pocs­cson­tot, melye­ket letisz­to­ga­tott, össze­il­lesz­tett, majd az így egésszé tett embe­ri kopo­nyát átad­ta a nőnek a virág­üz­let­ben.

A virág­árus a kopo­nyát egy ideig az ott­ho­ná­ban tar­to­gat­ta, de mivel azt a kör­nye­ze­té­ben ijesz­tő­nek tar­tot­ták, tovább­ad­ta egy isme­rő­sé­nek, egy 35 éves fér­fi­nak.

A kopo­nyát végül egy köz­úti ellen­őr­zés során a rend­őrök a férfi gép­ko­csi­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ban talál­ták meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 3 ter­hel­tet embe­ri test til­tott fel­hasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel szab­jon ki velük szem­ben pénz­bün­te­tést. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva, a teme­tői alkal­ma­zot­tal és a nővel szem­ben több száz­ezer forin­tos, míg bün­te­tett elő­éle­tű tár­suk­kal szem­ben egy­mil­lió forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki a bün­te­tő­vég­zé­sé­ben, melyet az ügyész­ég tudo­má­sul vett.

A fény­ké­pe­ken a nő és fér­fi­is­me­rő­se közöt­ti üze­net­vál­tá­sok lát­ha­tó­ak, ame­lyek a kopo­nya átadá­sá­ról szól­nak.